AOT ร่วมทุน ธุรกิจใหม่ที่สุวรรณภูมิ บริหารสินค้าเน่าเสียง่าย 

HoonSmart.com>>บริษัท ท่าอากาศยานไทยลงขัน 49% กับทาฟ่า คอนซอร์เที่ยม บริหารโครงการเกี่ยวกับสินค้าเน่าเสียง่าย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ หนุนศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาค มุ่งโตยั่งยืน เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและประเทศชาติ 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย (AOT) ร่วมลงทุนกับบริษัท ทาฟ่า คอนซอร์เที่ยม จัดตั้งบริษัท ท่าอากาศยานไทย ทาฟ่า โอเปอร์เรเตอร์ ประกอบธุรกิจบริหารโครงการเกี่ยวกับสินค้าเน่าเสียง่าย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดย AOT ถือหุ้น 49% ทาฟ่าถือหุ้นสามัญ 47% และถือหุ้นบุริมสิทธิ 4%

ประโยชน์ที่บริษัทคาดว่าจะได้รับ เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ และขยายการดำเนินงานทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการร่วมลงทุนในธุรกิจท่าอากาศยานกับพันธมิตรทางธุรกิจในกิจการต่าง ๆ เพื่อให้บริษัทสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันการเป็นศูนย์กลางทางการบินในภูมิภาค ที่ยั่งยืนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและประเทศชาติโดยรวม