IT ตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงพนง.ทุจริตซื้อขายออนไลน์

HoonSmart.com>> บอร์ด “ไอที ซิตี้” สั่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพนักงานทุจริตช่องทางขายสินค้าออนไลน์ เสียหาย 90 ล้านบาท พร้อมวางแนวทางแก้ไขปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัท ไอที ซิตี้ (IT) แจ้งความคืบหน้าการปรับปรุงกระบวนการทำงานเกี่ยวกับปัญหากรณีการประพฤติทุจริตของพนักงานของบริษัทผ่านช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ของบริษัทว่า คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและให้ความสำคัญกับปัญหาดังกล่าว โดยได้มีมติแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริง และกำหนดแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงระบบควบคุมภายในของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งมีกรอบระยะเวลาการทำงานภายใน 30 วัน

นอกจากนี้บริษัทยังได้ดำเนินการปรับปรุงกระบวนการทำงานเกี่ยวกับมาตรการด้านระบบการรับชำระเงินจากช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ของบริษัท และระบบ
ตรวจสอบ โดยบริษัทได้ตรวจสอบช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม รวมถึงช่องทางการรับชำระเงินอื่นๆ เกี่ยวกับยอดการรับชำระเงินว่าถูกต้องครบถ้วน โดยจากการตรวจสอบบริษัทไม่พบความเสียหายเพิ่มเติม

บริษัทยังได้ดำเนินการส่งจดหมายไปยังผู้ให้บริการแพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ที่บริษัททำธุรกรรมด้วย โดยกำหนดให้บัญชีธนาคารของบริษัทเป็นบัญชีสำหรับชำระค่าสินค้าเพียงบัญชีเดียวและไม่ให้บุคคลใดสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มบัญชีการรับชำระค่าสินค้าจนกว่าจะมีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรโดยผู้มีอำนาจกระทำการของบริษัท

ส่วนของระบบตรวจสอบนั้น บริษัทมีมาตการเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบและสอบทานยอดขายสินค้าและยอดค้างชำระการขายสินค้าออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม โดยได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้บริษัทกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษัทตรวจสอบแพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันอย่างละเอียด เพื่อระบุถึงความเสี่ยงและป้องกันการกระทำการทุจริตและในกรณีที่มีแพลตฟอร์มการขายสินค้าออนไลน์เพิ่มเติมในอนาตด้วย ก่อนนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ซึ่งบริษัทดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วและกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

 
 
อ่านข่าว

IT ยันพนง.ทุจริตขายออนไลน์สูญ 90 ลบ. ไม่กระทบสภาพคล่อง