IT ยันพนง.ทุจริตขายออนไลน์สูญ 90 ลบ. ไม่กระทบสภาพคล่อง

HoonSmart.com>> “ไอที ซิตี้” แจงพนักงานทุจริตผ่านช่องทางขายสินค้าออนไลน์ เสียหาย 90 ล้านบาท บันทึกค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนงบปี 63 ยันไม่กระทบสภาพคล่อง ดำเนินคดีเรียกเงินคืนให้ได้มากที่สุด

บริษัท ไอที ซิตี้ (IT) ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับปัญหากรณีการประพฤติทุจริตของพนักงานของบริษัทผ่านช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าความเสียหายประมาณ 90 ล้านบาท โดยจะมีการบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายสำรองความเสียหายเต็มจำนวนในงบการเงินประจำปี 2563

ภายหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบและควบคุมธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตดังกล่าวแล้ว บริษัทได้เลิกจ้างพนักงานรายดังกล่าว และจะดำเนินการทางกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญากับผู้ที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด เพื่อติดตามเรียกคืนเงินที่สูญเสียไปจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ได้มากที่สุด

อย่าวไรก็ตามแม้ว่าข้อเท็จจริงเบื้องต้นจะไม่ปรากฏข้อบกพร่องในสาระสำคัญของระบบควบคุมภายในของบริษัท แต่บริษัทได้ทำการทบทวน แก้ไข และปรับปรุงระบบการรับชำระเงินจากช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ทุจริตดังกล่าวเกิดขึ้นได้อีก

ทั้งนี้้ บริษัทเชื่อมั่นว่า กรณีการประพฤติทุจริตของพนักงานของบริษัทผ่านระบบการรับชำระเงินจากช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ของบริษัทที่ตรวจพบนี้ ไม่กระทบต่อความสามารถของบริษัทในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากบริษัทยังมีสภาพคล่องทางการเงินที่สามารถรองรับการประกอบธุรกิจในปัจจุบันได้ หากมีความคืบหน้าประการใด บริษัทจะรายงานให้นักลงทุนทราบต่อไป