“จารุณี ชินวงศ์วรกุล” ตัดขาย GLOCON ออก 4 ล้านหุ้นเหลือ 4.905%

HoonSmart.com>> “จารุณี ชินวงศ์วรกุล” ตัดขายหุ้น GLOCON จำนวน 4 ล้านหุ้น เหลือถือหุ้นกว่า 93 ล้านหุ้น สัดส่วน 4.905%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นาง จารุณี ชินวงศ์วรกุล จำหน่ายหุ้นของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ (GLOCON) เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 4 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.2091% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเหลือจำนวน 93,818,100 หุ้น หรือ 4.905% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ