SVI เรียกประชุมบอร์ดวันนี้ หลัง CEO ถูกกล่าวโทษอินไซด์หุ้น

HoonSmart.com>> “เอสวีไอ” เรียกประชุมบอร์ด 3 ก.พ.64 หารือกรณี “พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร-กรรมการบริษัท ถูกก.ล.ต.กล่าวโทษกรณีอินไซด์ซื้อหุ้น พร้อมดำเนินการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำกระทบการดำเนินธุรกิจ

พงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ

บริษัท เอสวีไอ (SVI) ชี้แจงกรณีสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ใช้มาตรการลงโทษทางแพ่งกับนายพงษ์ศักดิ์ โล่ห์ทองคำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการของบริษัทฯ เกี่ยวกับข้อกล่าวหากรณีการใช้ข้อมูลภายในซื้อหุ้นของบริษัท ว่า จากเหตุการณ์ดังกล่าว บริษัทฯ กำลังพิจารณาหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขอคำแนะนำจากฝ่ายกฎหมายเพื่อปรึกษาหารือกับ ก.ล.ต.ในเรื่องนี้ต่อไป โดยนายพงษ์ศักดิ์ พร้อมจะพ้นจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตามวันทีกำหนดในหนังสือจากก.ล.ต. ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในขั้นตอนต่อไปทันที

พร้อมกันนี้บริษัทจะเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทในวันที่ 3 ก.พ.2564 เพื่อพิจารณาหารือในเรื่องดังกล่าวและบริษัทฯ จะดำเนินการที่จำเป็นตามที่เห็นสมควร เพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท

 
 
อ่านข่าว

ก.ล.ต.ปรับ “พงษ์ศักดิ์” ซีอีโอ SVI พร้อมพวกเป็นเงินกว่า 38 ล้าน อินไซด์ซื้อหุ้น