IVL ปักธงปี 66 เพิ่ม EBITDA เท่าตัว ลดต้นทุน เพิ่มกระแสเงินสด ปันผลดี

HoonSmart.com>>”อินโดรามา เวนเจอร์ส ” ถือโอกาสเกิดโควิดระบาด จัดองค์กรแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เดินหน้าตามกลยุทธ์ ทำแพลทฟอร์ม เสริมศักยภาพบุคลากร พัฒนาระบบ จัดเงินทุน กระแสเงินสดพร้อม  สร้างโอกาสทุกสถานการณ์  เป้าหมาย 3 ปี กำไรก่อนหักภาษีฯเพิ่มเท่าตัว  อัตราผลตอบแทนต่อเงินทุนดําเนินงาน (ROCE) เพิ่มขึ้นเป็นสองหลัก กดต้นทุน 1.8 หมื่นล้านบาท ลดหนี้พรวดเดียวจาก 1.46 เท่า เหลือแค่ 0.6 เท่า รักษานโยบายปันผลไม่น้อยกว่า 30% 

นายอาลก โลเฮีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส (IVL) เปิดเผยว่า บริษัทตั้งเป้าหมายว่าภายในปี 2566 จะมีกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EDITDA) เพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว และมีอัตราผลตอบแทนต่อเงินทุนดําเนินงาน (ROCE) เพิ่มขึ้นเป็นสองหลัก โดยสร้างกระแสเงินสดที่ดี เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการเงินทุน ลงทุนในโครงการน่าสนใจที่ให้คุณค่า รักษานโยบายการจ่ายเงินปันผลเพื่อตอบแทนผู้ถือหุ้น รวมทั้งลดอัตราส่วนหนี้สิน (D/E) จาก 1.46 เหลือ 0.6 เท่า และดำเนินโครงการ Olympus เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงานให้ได้ 610 ล้านเหรียญสหรัฐ ประมาณ 1.83 หมื่นล้านบาท  ภายในปี 2566 จากเป้าหมายเดิม 350 ล้านเหรียญสหรัฐที่ประกาศไว้เมื่อปีที่แล้ว ด้วยการปรับต้นทุนและการเพิ่มศักยภาพธุรกิจอย่างเต็มที่กว่า 2,500 โครงการ

ทั้งนี้บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่า 30% ของกำไร ที่ผ่านมาได้ให้อัตราผลตอบแทนปันผลสูงกว่า 3% ต่อปี

“แม้ปี 2563 เป็นปีที่ท้าทาย แต่เป็นปีที่มั่นใจในธุรกิจยิ่งขึ้น ท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด-19 บริษัทได้เสริมความแข็งแกร่งให้แพลทฟอร์ม เพิ่มศักยภาพบุคลากร และพัฒนาระบบให้ก้าวหน้า ทำให้อยู่ในตำแหน่งที่ดีในการสร้างผลประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์ฟื้นตัว เพิ่มศักยภาพให้เต็มที่ และเตรียมบริษัทฯ ให้พร้อมสำหรับอนาคต ”

บริษัทได้วางรูปแบบการดำเนินธุรกิจมีการบูรณาการแนวดิ่ง และหลากหลายภูมิภาค ซึ่งได้รับการพิสูจน์ว่ามีความยืดหยุ่น สามารถปรับตัวตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง ด้วยการเติบโตเชิงปริมาณที่แข็งแกร่ง และการบริหารเงินทุนที่รอบคอบ เพื่อรักษาความมั่นคงของกระแสเงินสด ผลกระทบต่ออุปสงค์และสเปรดในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพียงชั่วคราว และคาดว่าจะกลับมาแข็งแกร่งพร้อมการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารได้ใช้โอกาสในปี 2563 เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเติบโต โดยปรับโครงสร้างการบริหารธุรกิจ สร้างทีมผู้นำที่เข้มแข็งในทุกกลุ่มธุรกิจ และส่งเสริมการทำงานด้วยระบบสนับสนุนต่างๆ อาทิ การจัดตั้ง Centers of excellence การใช้ประโยชน์ร่วมกันจากทรัพยากรในองค์กร หรือการใช้ระบบ ERP ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันมาใช้ทั้งองค์กร เพื่อลดต้นทุน เรียกว่าโครงการ Olympus เริ่มต้นอย่างมั่นคง โดยดำเนินงานไปแล้วกว่า 25% มากกว่าแผนงานที่กำหนดไว้สำหรับปีแรก ตั้งเป้าหมายใหม่ที่ท้าทาย ในการลดต้นทุนให้ได้ 610 ล้านเหรียญสหรัฐ ภายในปี 2566 จากเป้าหมายเดิม 350 ล้านเหรียญสหรัฐที่ประกาศไว้เมื่อปีที่แล้ว โดยการปรับต้นทุนและการเพิ่มศักยภาพธุรกิจอย่างเต็มที่กว่า 2,500 โครงการ

แต่ละกลุ่มธุรกิจได้ปรับปรับกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมมหภาคที่เปลี่ยนแปลงไป เป้าหมายที่สูงขึ้นจากการปรับเปลี่ยนขององค์กร โอกาสที่ได้จากประโยชน์ของการดำเนินงานที่เป็นหนึ่งเดียวกันทั้งไอวีแอล (One IVL) และโอกาสการเติบโตใหม่ๆ ไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกัน

บริษัทมุ่งส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) และได้รับการยอมรับจากองค์กรที่จัดอันดับในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ นอกจากนี้กำลังดำเนินตามเป้าหมายการรีไซเคิลระดับโลกที่ได้ให้คำมั่นสัญญาไว้ภายในปี 2568