“ศุภจักร ไตรรัตโนภาส” ตัดขายหุ้น GLOCON 40 ล้านหุ้น เหลือถือ 3.61%

HoonSmart.com>> “ศุภจักร ไตรรัตโนภาส” ตัดขายหุ้น “โกลบอล คอนซูเมอร์” จำนวน 40 ล้านหุ้น กว่า 2.09% เหลือถือหุ้น 3.61%

ศุภจักร ไตรรัตโนภาส

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายศุภจักร ไตรรัตโนภาส จำหน่ายหุ้นของบริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ (GLOCON) เมื่อวันที่ 20 ม.ค.2564 จำนวน 40 ล้านหุ้น คิดเป็น 2.0912% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 69 ล้านหุ้น หรือสัดส่วน 3.6074% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น GLOCON ปิดตลาด 25 ม.ค.2564 ที่ราคา 0.87 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 4.81 ล้านบาท

ขณะที่วันทำรายการ 20 ม.ค. ราคาเปิด 0.93 บาท ซึ่งเป็นราคาสูงสุดของวัน ก่อนลงไปต่ำสุด 0.91 บาทและปิด 0.92 บาท ลดลง 0.01 บาท หรือ -1.08% มูลค่าการซื้อขาย 61.37 ล้านบาท