IRPC ตั้ง ” กฤษณ์ อิ่มแสง” ประธานบอร์ด ดึง “สุกฤตย์ สุรบถโสภณ” ร่วมบอร์ดย่อย

HoonSmart.com>> IRPC ตั้ง “กฤษณ์ อิ่มแสง” ประธานบอร์ด ดึง “สุกฤตย์ – นพดล” ร่วมกรรมการบอร์ดชุดเล็ก

สุกฤตย์ สุรบถโสภณ

 

 

นายชวลิต ทิพพาวนิช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไออาร์พีซี  ( IRPC ) แจ้งมติที่ประชุม  คณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564  มีมติตั้ง นาย กฤษณ์ อิ่มแสง  ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท (ประธานบอร์ด )  มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป

สำหรับนายกฤษณ์ อิ่มแสง  ปัจจุบันเป็นประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมขั้นปลาย บริษัท ปตท. ( PTT )

นอกจากนี้ที่ประชุมบอร์ด IRPC ยังมีมติแต่งตั้ง นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ  อดีตซีอีโอ IRPC  เข้าเป็นกรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง ทดแทน นายวรวัฒน์ พิทยศิริ

แต่งตั้ง นายนพดล ปิ่นสุภา เป็น กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และแต่งตั้ง นางสาวเพียงพนอ บุญกล่า  เป็นกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
ทดแทน นายชาญศิลป์ ตรีนุชกร

การแต่งตั้งข้างต้น ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

ดังนั้น คณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ประกอบด้วยรายชื่อกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
1) นายอนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
2) นายชาครีย์ บูรณกานนท์ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (กรรมการอิสระ)
3) นางสาวเพียงพนอ บุญกล่ า กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
1) นายณัฐชาติ จารุจินดา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง (กรรมการอิสระ)
2) นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ กรรมการบริหารความเสี่ยง
3) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท กรรมการบริหารความเสี่ยง
4) นายสุกฤตย์ สุรบถโสภณ กรรมการบริหารความเสี่ยง
5) นายชวลิต ทิพพาวนิช กรรมการบริหารความเสี่ยง

3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
1) นายวุฒิสาร ตันไชย ประธานกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
2) พลอากาศโท บุญสืบ ประสิทธิ์ กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน (กรรมการอิสระ)
3) นายนพดล ปิ่นสุภา กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน