VGI กำหนด 20 ก.ค. ขายหุ้นให้ เคอรี่ ฯ มูลค่า 885 ล้านบ.

VGI รับเงินขายหุ้นให้กลุ่ม เคอรี่ เอ็กซ์เพรส วันนี้ มูลค่า 885 ล้านบาท จำนวน 121.57 ล้านบาท ไม่ติดไซเร้นพีเรียด

บริษัท วี จี ไอ โกลบอล มีเดีย ( VGI ) แจ้งกำหนดวันจัดสรรหุ้น จำนวน 121.57 ล้านหุ้น ให้กับบุคคลในวงจำกัด ( PP ) จำนวน 3 ราย ประกอบด้วย กลุ่มบริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย ) บริษัท เคแอลเอ็น โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) (2) Gather Excellence Limited และ (3) บริษัท สยาม เจ้าพระยา เอ็กซ์เพรส (รวมเรียกว่า “กลุ่มผู้ขายหุ้น Kerry”) ราคาเสนอขายหุ้นละ 7.28 บาท มูลค่ารวม 885 ล้านบาท

กำหนดวันจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้น วันที่ 20 ก.ค. 2561 โดยวันที่ 17 ก.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานก.ล.ต. อนุญาตให้ออกและเสนอขายหุ้นจำนวนดังกล่าวให้กับกลุ่ม เคอรี่ แล้ว

ทั้งนี้ผู้ซื้อทั้ง 3 ราย ไม่ติดระยะเวลาห้ามขาย (ไซเร้นพีเรียด ) เนื่องจากราคาเสนอขาย 7.28 บาท
ไม่เป็นราคาที่ต่ำกว่า 90 % ของราคาตลาด (ราคาตลาด หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ VGI ที่ซืออขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลัง 7 วันทำการ 11 – 19 ก.ค.2561 ซึ่งเท่ากับ 7.10 บาท/หุ้น )