RS ทุ่ม 920 ลบ. ชื้อหุ้น Chase 35% รุกธุรกิจบริหารสินทรัพย์-สินเชื่อ

HoonSmart.com>> บอร์ดอาร์เอส ไฟเขียวทุ่ม 920 ล้านบาทเข้าซื้อหุ้น “เชฎซ์ เอเชีย” สัดส่วน 35% ดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์-สินเชื่อ เตรียมกู้แบงก์กสิกรไทยวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ใช้ซื้อหุ้น

บริษัท อาร์เอส (RS) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 18 ม.ค.2564 มีมติอนุมัติให้บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์ (RSX) ซึ่งบริษัทถือหุ้น 99.99% เข้าลงทุนในบริษัท เชฎซ์ เอเชีย (Chase) , บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย (CF Asia) บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ (R-Way) และบริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) หรือ Courts โดยเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 2,744,773 หุ้น หรือ 35% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ Chase ภายหลังการเพิ่มทุนคิดเป็นมูลค่า 920 ล้านบาท

ปัจจุบัน Chase เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ใน CF Asia R-Way และ Courts ดังนั้้น การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนใน Chase โดย RSX จึงจะทำให้บริษัทฯ เข้าเป็ นผู้ถือหุ้นทางอ้อมและได้มาซึ่งกิจการของกลุ่มบริษัทเป้าหมายทั้ง 4 บริษัท

สำหรับ Chase ประกอบธุรกิจหลักในการทวงถามหนี้ ดำเนินคดี และบังคับคดี โดยเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ใน 1. CF Asia ประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 2. R-Way ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท. และรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินและที่มิใช่สถาบันการเงิน และ 3. Courts ซึ่งประกอบธุรกิจให้สินเชื่อภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งได้รับยกเว้นจากการขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของ ธปท.

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้อนุมัติให้บริษัทฯ เข้าทำสัญญากู้ยืมเงินกับธนาคารกสิกรไทย (KBANK) โดยกู้เงินระยะยาวจำนวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ระยะเวลาการกู้ยืม 7 ปี อัตราดอกเบี้ย MLR ลบด้วยร้อยละคงที่ตามสัญญาเงื่อนไขการผ่อนชำระ เริ่มผ่อนชำระคืนในปี ที่ 4 โดยชำระคืนเงินต้นเท่ากันทุกงวด ทั้งหมด 48 งวด โดยค้ำประกันวงเงินโดยบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์ ซึ่งบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์ จำนำหุ้นที่ถืออยู่ในบริษัท เชฎฐ์ เอเชียต่อธนาคาร

สำหรับเงินกู้ดังกล่าว เพื่อนำเงินไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท อาร์เอสเอ็กซ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ โดยเงินเพิ่มทุนดังกล่าว บริษัท อาร์เอสเอ็กซ์ จำกัด จะนำไปซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนในบริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด

บริษัท เล็งเห็นว่าธุรกิจดังกล่าวเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและมีโอกาสในการเติบโตสูงทั้งในภาวะเศรษฐกิจรุ่งเรืองและถดถอย โดยกลุ่มบริษัทเป้าหมายมีการประกอบธุรกิจที่ครบวงจร ตั้งแต่การให้สินเชื่อ การบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ การทวงถามหนี้ การดำเนินคดี ตลอดจนการบังคับคดี ประกอบกับกลุ่มบริษัทเป้าหมายมีการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างแข็งแกร่ง เนื่องจาก มีผู้บริหาร บุคลากร และทีมงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน จึงน่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่น่าพอใจให้แก่บริษัทได้ภายหลังจากการเข้าทำธุรกรรม

นอกจากนี้การเข้าลงทุนใน Chase จะทำให้บริษัทได้มาซึ่งพันธมิตรทางธุรกิจและก่อให้เกิดการผนึกกำลังที่สำคัญ อันนำมาสู่การเติบโตทางธุรกิจของบริษัท และกลุ่มบริษัทเป้าหมาย เนื่องจากการลงทุนในครั้งนี้เป็นการขยายโอกาสทางธุรกิจของบริษัทไปสู่ประเภทธุรกิจใหม่ ซึ่งจะช่วยให้บริษัทได้รับประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรและพัฒนาองค์ความรู้ร่วมกันกับกลุ่มบริษัทเป้าหมาย เช่น การฝึกอบรมทักษะของทีม Telesales และการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบปฏิบัติการต่าง ๆ มาปรับใช้ เป็นต้น