ตลท.เล็งเพิกถอน POLAR หากไม่ส่งงบภายใน 31 ม.ค.64

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ จี้ “โพลาริส แคปปิตัล” เร่งส่งงบไตรมาส 1/60-ไตรมาส 1/62 ที่ผ่านการสอบทาน ภายใน 31 ม.ค.64 หากเลยเวลาดังกล่าว เตรียมชงบอร์ดเพิกถอนหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) แจ้งเตือนบริษัท โพลาริส แคปปิตัล (POLAR) เร่งดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนกรณีบริษัทไม่นำส่งงบการเงินภายในกำหนด บัดนี้ใกล้ครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอน โดยบริษัทจะต้องนำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2560 ถึงงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2562 ที่ผ่านการสอบทานหรือตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 31 มกราคม 2564

อย่างไรก็ตามหาก POLAR ยังไม่สามารถแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป