TFFIF ยกเลิกประชุมผู้ถือหน่วย 28 ม.ค.พิษโควิดระลอกใหม่

HoonSmart.com>> “กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย” ยกเลิกประชุมผู้ถือหน่วยลงทุน 28 ม.ค.64 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กรุงไทยและบลจ.เอ็มเอฟซี ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย (TFFIF) แจ้งการยกเลิกการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 ม.ค.2564 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุมวันที่ 8 ม.ค.2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ระลอกใหม่ ได้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายไปในวงกว้างในหลายเขตพื้นที่โดยไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะทวีความรุนแรงขึ้นมากน้อยเพียงใดในช่วงวันประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวม

ประกอบกับรัฐบาลได้มีการประกาศใช้ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) ลงวันที่ 3 มกราคม 2564 ซึ่งห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค โดยกำหนดห้ามจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดซึ่งมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมากและมีโอกาสติดต่อสัมผัสกันได้โดยง่าย เช่น การประชุม เป็นต้น และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ออกคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/2564

อนึ่ง เนื่องจากวาระการประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมในครั้งนี้ มีเพียงวาระรายงานเพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบ โดยไม่มีการขอมติจากผู้ถือหน่วยลงทุนแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหน่วยลงทุนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการกองทุนรวมในเรื่องที่สำคัญรวมทั้งผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาของกองทุนรวมบริษัทจัดการ ฯ พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรให้มีการจัดส่งรายงานข้อมูลให้ผู้ถือหน่วยลงทุนรับทราบแทนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหน่วยลงทุน ประจำปี 2563

อย่างไรก็ตามบริษัทจัดการฯ อยู่ระหว่างประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยหากก.ล.ต. มีการออกหลักเกณฑ์ให้ต้องปฏิบัติอย่างหนึ่งอย่างใดเพิ่มเติม บริษัทจัดการฯ จะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังกล่าวต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทจัดการฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และหากมีการเปลี่ยนแปลงประการใด บริษัทจัดการฯ จะรายงานให้ผู้ถือหน่วยลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว