TRUE เผยศาลปกครองเพิกถอนคำชี้ขาดคณะอนุญาโตไม่ต้องจ่าย TOT

HoonSmart.com>> “ทรู คอร์ปอเรชั่น” เผยศาลปกครอง พิพากษาเพิกถอนคำชี้ขาดคณะอนุญาโตตุลาการ กรณีทีโอทีเรียกค่าเสียหายบริษัทฯ ผิดสัญญาบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) ด้านคู่พิพาทมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วัน

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) แจ้งว่า ตามที่เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2548 บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) (ทีโอที) ได้ยื่นคําเสนอข้อพิพาทต่อสถาบันอนุญาโตตุลาการ ระบุว่า TRUE ละเมิดข้อตกลงในสัญญาร่วมการงานและร่วมลงทุนขยายบริการโทรศัพท์ โดยให้บริการหรือยินยอมให้ผู้อื่นนําอุปกรณ์ในระบบไปให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) และเรียกค่าเสียหายจากการขาดรายได้จากการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (ADSL) และ เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 บริษัทฯ ยื่นขอให้ศาลปกครองเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในกรณีดังกล่าว ซึ่งได้มีคําชี้ขาดให้บริษัทฯ ชําระเงินค่าผิดสัญญาให้แก่ทีโอที นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งความคืบหน้าที่สําคัญว่า วันนี้ ศาลปกครองกลางได้พิพากษาเพิกถอนคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ และยกคําร้องเพื่อขอบังคับตามคําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ ทําให้บริษัทฯ ไม่มีภาระผูกพันในการชําระเงินตามคําชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ

ทั้งนี้ คู่พิพาทฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับคําพิพากษาดังกล่าวมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คําพิพากษาของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ทราบผลคําพิพากษา