“เงินติดล้อ” ยื่นไฟลิ่งขาย IPO ไม่เกิน 1,043 ล้านหุ้น

HoonSmart.com>> “เงินติดล้อ” ยื่นไฟลิ่งก.ล.ต. เสนอขายหุ้น IPO ไม่เกิน 1,043.54 ล้านหุ้น ด้าน “ธนาคารกรุงศรี-Siam Asia Credit Access Pte Ltd.” นำหุ้นเดิมบางส่วนออกขาย

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) แจ้งว่า บริษัท เงินติดล้อ (NTL) ซึ่งเป็นกิจการร่วมค้าของธนาคาร ถือหุ้น 50% และ Siam Asia Credit Access Pte Ltd. (SACA) ถือหุ้น 50% อยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ โดย NTL ได้ยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ แบบแสดงรายการข้อมูลเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้วเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2563

BAY ในฐานะผู้ถือหุ้นของ NTL อาจพิจารณาเสนอขายหุ้นบางส่วนที่ถืออยู่ใน NTL ต่อประชาชนในคราวเดียวกับ IPO ของ NTL ได้ยื่นแบบไฟลิ่งก.ล.ต.ไปพร้อมกัน

NTL จะเสนอขายหุ้นไม่เกิน 1,043.54 ล้านหุ้น ประกอบด้วยหุ้นสามัญที่ออกใหม่ที่เสนอขายโดย NTL จำนวนไม่เกิน 210.81 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 3.70 บาท จำนวนหุ้นสามัญเดิมของ NTL ที่อาจเสนอขายโดยผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกิน 832.73 ล้านหุ้น จำนวนหุ้นสามัญเดิมที่อาจเสนอขายโดย BAY ไม่เกิน 284.14 ล้านหุ้น จำนวนหุ้นสามัญที่อาจเสนอขายโดย SACA ไม่เกิน 412.47 ล้านหุ้นและจำนวนหุ้นเดิมที่ผู้จัดสรรหุ้นส่วนเกินอาจขอยืมจาก BAY และ SACA รวมไม่เกิน 136.11 ล้านหุ้น คิดเป็นไม่เกิน 15% ของจำนวนหุ้นสามัญที่เสนอขายทั้งหมใน IPO เพื่อรองรับกรณีต้องมีการจัดสรรหุ้นสวนเกิน

สำหรับราคาเสนอขายหุ้น IPO จะกำหนดหลังจากได้รับอนุมัติจากก.ล.ต.ให้เสนอขายหุ้นต่อประชาชน