ผู้ถือหุ้น STARK ไฟเขียวรวมพาร์-แจกวอร์แรนต์ฟรี

ชนินทร์ เย็นสุดใจ (กลาง) ประธานกรรมการ และประกรณ์ เมฆจำเริญ (ขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย ทรงภพ พลจันทร์ (ซ้าย) กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น (STARK) ถ่ายภาพร่วมกันภายหลังงานประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 โดยผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติรวมพาร์เป็นหุ้นละ 1 บาท พร้อมมีมติออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทรุ่นที่ 1 (STARK-W1) โดยจัดสรรให้ฟรีกับผู้ถือหุ้นเดิมในอัตราส่วน 3 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วย ราคาใช้สิทธิ 5 บาท/หุ้น กำหนดระยะเวลาใช้สิทธิเมื่อครบ 2 ปีนับจากวันที่ออกวอแรนต์ รองรับแผนระดมเงิน 20,000 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายขยายธุรกิจเพิ่มศักยภาพในการเติบโตในอนาคต