BGRIM ทุ่ม 1.1 พันล้าน ถือหุ้น 55% โซลาร์ฟาร์ม 420 เมกะวัตต์ ในเวียดนาม

“บี.กริม.เพาเวอร์” เผยบริษัทย่อยเข้าซื้อหุ้น Viet Thai Solar Joint Stock Company สัดส่วน 100% มูลค่า 1.13 พันล้านบาท เดินหน้าโซลาร์ฟาร์ม กำลังการผลิตติดตั้ง 420 เมกะวัตต์ในเวียดนาม

บริษัท บี.กริม.เพาเวอร์ (BGRIM) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 16 ก.ค.2561 บริษัท บี.กริม.รีนิวเอเบิล เพาเวอร์ 1 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยซึ่งบริษัทถือหุ้น 100% ได้เข้าลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้น เพื่อซื้อหุ้นใน Viet Thai Solar Joint Stock Company จำนวน 5.50 ล้านหุ้น หรือ 100% ของหุ้นสามัญทั้งหมด มูลค่า 1,134.68 ล้านบาท หรือเทียบเท่า 206.3 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ หลังจากเมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2561 บริษัทฯ ได้เข้าลงนามในสัญญาความร่วมมือในการร่วมทุนโครงการผลิตไฟฟ้าแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 420 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม กับ Xuan Cau Company Limited

สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าซื้อหุ้นในครั้งนี้ เนื่องจาก Viet Thai Solar Joint Stock Company ถือหุ้นสามัญ 55% ใน Dau Tieng Ninh Energy Joint Stock Company ซึ่งเป็นบริษัทผู้ดำเนินโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ กำลังการผลิตติดตั้ง 420 เมกะวัตต์ ในประเทศเวียดนาม โดยมีอัตรารับซื้อไฟฟ้าที่ 9.35 เซ็นดอลลาร์สหรัฐต่อกิโลวัตต์ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 20 ปี โดยโครงการคาดว่าจะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) ได้ภายใน 30 มิ.ย.2562

ส่วนหุ้นสามัญส่วนที่เหลือใน Dau Tieng Ninh Energy Joint Stock Company สัดส่วน 45% ถือโดย Xuan Cau Company Limited