บลจ.อเบอร์ดีนฯ ตัดขาย STANLY กว่า 0.0178% ยังถือ 4.9954%

HoonSmart.com>> บลจ.อเบอร์ดีน สแตนดาร์ฯ ตัดขายหุ้น STANLY กว่า 0.0178% เหลือถือหุ้น 4.9954%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด รายงานการจำหน่ายหุ้นของบริษัท ไทยสแตนเลย์การไฟฟ้า (STANLY) เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2563 จำนวน 13,700 หุ้น หรือคิดเป็น 0.0178% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ เหลือถือหุ้นจำนวน 3,827,800 หุ้น หรือ 4.9954% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น STANLY ปิดตลาด 14 ธ.ค.2563 ที่ราคา 167.50 บาท +1.50 บาท หรือ +0.90% มูลค่าการซื้อขาย 9.28 ล้านบาท