ZMICO คืนไลเซ่นส์ค้าหลักทรัพย์เลิกประกอบธุรกิจ 8 ธ.ค.63

HoonSmart.com>> บล.ซีมิโก้ เผยรมว.คลังอนุมัติบริษัทคืนใบอนุญาตธุรกิจหลักทรัพย์ ก.ล.ต.ไฟเขียวเลิกประกอบธุรกิจ มีผล 8 ธ.ค.63 หลังบริษัทคืนไลเซ่นส์ เหตุดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์-สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผ่านบล.กรุงไทย ซีมิโก้ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนอยู่แล้ว

บริษัทหลักทรัพย์ ซีมิโก้ (ZMICO) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ให้คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแก่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพซึ่งไม่ต้องใช้ใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์และธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า บริษัทฯ ยังคงประกอบธุรกิจดังกล่าวผ่านบล.กรุงไทย ซีมิโก้ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารกรุงไทย (KTB) มาตั้งแต่ปี 2562

ขณะนี้บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากก.ล.ต.ว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้พิจารณาอนุญาตให้บริษัทฯ เลิกประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และคืนใบอนุญาตดังกล่าวและก.ล.ต.ได้พิจารณาอนุญาตให้บริษัทฯ เลิกประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าและคืนใบอนุญาตดังกล่าว โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 ธ.ค.2563
 
 
อ่านข่าว

ZMICO ดึง “วันจักร์ บุรณศิริ” นั่ง CEO เปลี่ยนชื่อใหม่ “ซีมิโก้ แคปปิตอล”