ZMICO ดึง “วันจักร์ บุรณศิริ” นั่ง CEO เปลี่ยนชื่อใหม่ “ซีมิโก้ แคปปิตอล”

HoonSmart.com>> บอร์ดบล.ซีมิโก้ ไฟเขียวตั้ง “วันจักร์ บุรณศิริ” ดำรงคำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน “ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา” เกษียณ พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่บริษัทเป็น “ซีมิโก้ แคปปิตอล” สอดคล้องประกอบธุรกิจปัจจุบัน พร้อมคืนไลเซ่นส์ธุรกิจหลักทรัพย์ ก.ล.ต. ยังดำเนินธุรกิจผ่านบล.กรุงไทย ซีมิโก้

วันจักร์ บุรณศิริ

บริษัทหลักทรัพย์ซีมิโก้ (ZMICO) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 ส.ค.2563 อนุมัติแต่งตั้งนายวันจักร์ บุรณศิริ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่บริหารแทนนายนายชัยภัทร ศรีวิสารวาจา เกษียณอายุ โดยการเข้าดำรงตำแหน่งจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทัรพย์ (ก.ล.ต.)

พร้อมทั้งเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติเปลี่ยนชื่อใหม่ เป็น บริษัท ซีมิโก้ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) เพื่อให้สอดคล้องกับการประกอบธุรกิจในปัจจุบัน รวมทั้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้บริษัทฯ คืนใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์แก่สำนักงาน ก.ล.ต. เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจการลงทุนในธุรกิจอื่นๆ ที่มีศักยภาพซึ่งไม่ต้องใช้ใบอนุญาตดังกล่าวแล้ว

ชัยภัทร ศรีวิสารวาจา

สำหรับธุรกิจหลักทรัพย์อันได้แก่ การเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์การค้าหลักทรัพย์ การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์และการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์นั้น บริษัทฯ ยังคงประกอบธุรกิจดังกล่าวผ่านทางบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย ซีมิโก้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทฯ กับธนาคารกรุงไทย มาตั้งแต่ปี 2552 โดยบริษัทจะใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ ZMICO ตามเดิม

บริษัทฯ จะนำมติดังกล่าวเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 16 ธ.ค.2563

ทั้งนี้ ปัจจุบันนายวันจักร์ บุรณศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการและประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ บริษัท แสนสิริ (SIRI)