บลจ.บัวหลวง เก็บ WHA อีก 20 ล้านหุ้น ขยับถือ 5.01%

ก.ล.ต.ได้รับแจ้ง “บลจ.บัวหลวง” ได้มาหุ้น WHA จำนวน 20 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.14% ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 5.01%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมบัวหลวง จำกัด ได้มา หุ้นของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2561 จำนวน 20 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 0.14% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้จำนวนหลักทรัพย์ภายหลังการได้มาเพิ่มเป็น 717.50 ล้านหุ้น หรือ คิดเป็น 5.01% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ