นักศึกษาหอการค้าไทยคว้ารางวัลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน

ตลาดหลกทรัพย์ฯ มอบรางวัล “สัจจา ดวงชัยอยู่สุข” นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ หอการค้าไทย คว้ารางวัลวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ประจำปี 2560

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน ประจำปี 2560 ส่งเสริมการผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนไทยในวงกว้าง ต่อยอดการพัฒนาให้เกิดประโยชน์แก่ธุรกิจตลาดทุนไทย พร้อมสร้างนักวิจัยคุณภาพ โดยนายสัจจา ดวงชัยอยู่สุข นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้รับรางวัลวิจัยดีเด่นด้านตลาดทุน จากผลงานวิจัยหัวข้อ “Equity Premium Puzzle and the Long-Run Risk Model: An Evidence from The Stock Exchange of Thailand”

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ยุคดิจิทัล ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ตลอดจนข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย ส่งผลต่อรูปแบบ ทางธุรกิจและการพัฒนาตลาดทุนไทย ตลาดทุนไทยจึงต้องการงานวิจัยด้านตลาดทุนเชิงลึกที่มีคุณภาพตอบสนองต่อพัฒนาการใหม่ๆ ที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯ สนับสนุนให้มีการผลิตงานวิจัยด้านตลาดทุนมาอย่างต่อเนื่องผ่าน โครงการสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากสถาบันการศึกษา คณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิในธุรกิจตลาดทุนไทย หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทจัดการลงทุน ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในธุรกิจตลาดทุนไทย เพื่อให้ผู้วิจัยได้รับทราบข้อเท็จจริงในทางปฏิบัติ ในขณะเดียวกันได้แลกเปลี่ยนมุมมองและองค์ความรู้ทางวิชาการในเชิงลึกกับคณาจารย์และผู้วิจัย ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสร้างเครือข่ายที่ประสานและเชื่อมโยงภาคการศึกษากับผู้ประกอบธุรกิจในตลาดทุนไทย ซึ่งในปี 2560 มีผลงานวิจัยที่ได้รับรางวัล 5 ผลงาน จากผลงานที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 23 ผลงาน

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขอชื่นชมผลงานวิจัยที่ผ่านการคัดเลือกเข้าแข่งขันทุกผลงาน และขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกรางวัลประจำปี 2560 เชื่อว่าโครงการนี้จะสามารถจุดประกายให้นักวิจัยและคณาจารย์สนใจที่จะทำงานวิจัยด้านตลาดทุน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตลาดทุนในอนาคต สำหรับผลงานวิจัยด้านตลาดทุนที่ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ได้แก่ นายสัจจา ดวงชัยอยู่สุข จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระชาติ กิเลนทอง หัวข้อ “Equity Premium Puzzle and the Long-Run Risk Model: An Evidence from The Stock Exchange of Thailand” โดยนำกรณีศึกษาในตลาดหุ้นไทยมาสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ที่ใช้คำนวณผลตอบแทนของหลักทรัพย์ รางวัลผลงานวิจัยระดับดีด้านตลาดทุน ได้แก่ นางสาวนัจกร ขจรโชติปัญญา จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไทยศิริ เวทไว หัวข้อ “Discovering the Unknowns in International Stock Market Contagion” โดยศึกษาข้อมูลทางการค้าและตลาดการเงิน เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดจากประเทศหนึ่งไปสู่อีกประเทศหนึ่ง นอกจากนี้ ยังมีผลงานวิจัยที่ได้รับประกาศเกียรติคุณอีก 3 รางวัล” นายภากรกล่าว

นอกจากการมอบรางวัลงานวิจัยดังกล่าวแล้ว ในปี 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสนับสนุนให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้ามาเสนอแนวคิดและคำถามที่น่าสนใจและต้องการคำตอบ เพื่อจูงใจให้มีการทำงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ตลาดทุนไทยผ่านโครงการ “Capital Market Research Innovation 2018” ซึ่งในระยะแรกได้เปิดรับแนวคิดและคำถามที่เกี่ยวกับตลาดทุน โดยมีการมอบรางวัลสุดยอด Capital Market Smart Idea ในวันนี้ (16 ก.ค. 2561) และในระยะต่อไปจะเฟ้นหาทีมวิจัยเพื่อทำการศึกษามาตอบโจทย์ที่ได้รับมาจากระยะแรกด้วย