สภาธุรกิจตลาดทุนไทยค้านเลื่อน “IFRS9”

สภาธุรกิจตลาดทุนไทยค้านเลื่อนใช้มาตรฐานรายงานการเงิน “IFRS9” จากกำหนดเดิม 1 ม.ค.2562 ชี้อาจกระทบความเชื่อมั่น

ที่ประชุมคณะกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) มีมติเมื่อวันที่ 12 ก.ค.2561 ว่าไม่ควรเลื่อนการบังคับใช้มาตรฐานรายงานทางการเงิน IFRS9 ออกไป จากเดิมที่กำหนดระยะเวลาบังคับใช้ในวันที่ 1 ม.ค.2562

ทั้งนี้ เนื่องจากอาจกระทบต่อความเชื่อมั่นและความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจกระทบถึงผลการประเมินภาพรวมการกำกับสถาบันการเงินของประเทศไทย ขณะที่ภาคธุรกิจได้มีการเตรียมการและทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการรายงานทางการเงินดังกล่าวมาระยะเวลาหนึ่งแล้ว

“FETCO มีความเห็นว่าหากมีการเลื่อนการบังคับใช้การปฏิบัติตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน IFRS9 ตามที่กำหนดไว้ล่วงหน้าแล้วอาจจะกระทบต่อความเชื่อมั่นและความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งอาจกระทบถึงผลการประเมินภาพรวมการกำกับสถาบันการเงินของประเทศไทย”รายงานข่าวระบุ

สำหรับ FETCO ประกอบด้วยองค์กรในตลาดทุนไทย 7 องค์กร ได้แก่ สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุน สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม FETCO มีข้อเสนอแนะว่าควรมีการกำหนดแนวปฏิบัติของแต่ละอุตสาหกรรมร่วมกันเพื่อให้สามารถดำเนินการในทางปฏิบัติได้อย่างราบรื่น
ได้แก่ 1.พิจารณากำหนดแนวปฏิบัติ(Guideline) ในแต่ละอุตสาหกรรม ให้มีมาตรฐานที่เกี่ยวข้องร่วมกันเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีแนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชีเหมือนกันโดยอาจให้สมาคมที่เกี่ยวข้องเป็นตัวกลาง 2.พิจารณากำหนดวิธีปฏิบัติให้ง่ายขึ้นสำหรับการนำมาปฏิบัติใช้ในช่วงแรกเช่นลดการเปิดเผยข้อมูลบางอย่างในหมายเหตุประกอบงบการเงินc

และ3.เร่งทำความเข้าใจร่วมกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อให้เห็นพ้องกันถึงวิธีการบันทึกบัญชี รูปแบบงบการเงิน และระบบที่เกี่ยวข้อง

รายงานข่าวแจ้งว่า ในวันที่ 17 ก.ค.นี้ จะมีการประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เพื่อพิจารณาว่าจะเลื่อนการบังคับใช้รายงานทางการเงิน IFRS9 ออกไปหรือไม่