ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเหตุเพิกถอนหุ้น POLAR ไม่ส่งงบ Q1/63

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเหตุเพิกถอนหุ้น “โพลาริส แคปปิตัล” ไม่ส่งงบไตรมาส 1/63 สิ้นสุด 31 มี.ค.63 เกินกว่า 6 เดือน

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศเพิ่มเหตุเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท โพลาริส แคปปิตัล (POLAR) เนื่องจากบริษัทยังไม่นำส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 มายังตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเวลาที่กำหนด โดยล่าช้าเกินกว่า 6 เดือนนับจากวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 จึงเป็นเหตุให้บริษัทเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนเพิ่มเติมตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง การเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2542 ข้อ 9 (3) และข้อ 9 (5) ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงประกาศเพิ่มเหตุเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563

POLAR มีหน้าที่ดำเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนทั้งหมดให้หมดไปและดำเนินการให้มีคุณสมบัติเพื่อกลับมาซื้อขายตามกำหนดระยะเวลาของแต่ละเหตุด้วย