LESSO เข้าซื้อหุ้น WIIK กว่า 24.2455%

HoonSmart.com>> “LESSO (THAILAND) INVESTMENT” เข้าซื้อหุ้น WIIK สัดส่วน 24.2455%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย LESSO (THAILAND) INVESTMENT LIMITED ได้มาหุ้นของบริษัท วิค (WIIK) เมื่อวันที่ 27 ต.ค.2563 จำนวน หุ้น หรือคิดเป็น 24.2455% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ จากก่อนหน้าไม่ได้ถือหุ้น