TU ตั้งบ.ย่อยในสิงคโปร์สู่ Food-Tech Startup Hub เอเชียตอ.เฉียงใต้

HoonSmart.com>> “ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป” เดินหน้าตั้งบริษัทย่อยในสิงคโปร์ ปักหมุด Food-Tech Startup Hub เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (TU) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้จัดตั้งบริษัท Thai Union South Asia Pte.Ltd. ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้น 100% ทุนจดทะเบียน 300,000 เหรียญดอลลาร์สิงคโปร์ เพื่อให้บริการคำปรึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและการลงทุน

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งบริษัท เพื่อสร้างตัวตนในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีฐานะเป็น Food-Tech Startup Hub ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการจัดตั้งบริษัทในประเทศสิงคโปร์จะช่วยทำให้ TU สะดวกมากยิ่งขึ้นในการประสานความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทหรือกองทุนในธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอาหาร (Foodtech)

คณะกรรมการบริหารมีความเห็นว่าการจัดตั้งบริษัทย่อยดังกล่าวมีความเหมาะสมและก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท โดยเป็นการเพิ่มรายได้และกำไรให้กับกลุ่มบริษัทต่อไป