IP ส่อล้มดีลซื้อ “โมเดิร์น ฟาร์มา” หากไม่ทำตามข้อตกลงภายใน 22 พ.ย.นี้

HoonSmart.com>> “อินเตอร์ ฟาร์มา” เผยครบระยะเวลา 60 วันตรวจสอบสถานะกิจการ “โมเดิร์น ฟาร์มา” หลังเซ็นบันทึกข้อตกลงซื้อกิจการ ร่อนจดหมายขีดเส้นตายหากผู้ขายไม่ทำตามข้อตกลงภายใน 22 พ.ย.63 ล้มดีลซื้อหุ้้น ขอคืนเงินมัดจำ

บริษัท อินเตอร์ ฟาร์มา (IP) แจ้งความคืบหน้าในการเข้าซื้อกิจการ บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา ว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 1 เม.ย.2563 อนุมัติให้บริษัทเข้าซื้อกิจการบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จำกัด และบริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงซื้อกิจการ เมื่อวันที่ 30 เม.ย.2563 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 6 ส.ค.2563 โดยบริษัทได้เข้าทำการตรวจสอบกิจการส่วนสุดท้าย ในส่วนการดำเนินกิจการโรงงาน การจัดการด้านต่างๆ ตลอดจนการปฎิบัติงานของบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา รวมทั้งทางด้านบุคลากรซึ่งดำเนินการเรียบร้อยแล้วในวันที่ 24 ส.ค.2563 และตามบันทึกข้อตกลงเมื่อครบระยะเวลา 60 วันนับตั้งแต่วันตรวจสถานะกิจการแล้วเสร็จคือในวันที่ 23 ต.ค.2563 ทางผู้ขายต้องดำเนินการตามคำรับรองให้ครบถ้วนก่อนวันทำธุรกรรม

ขณะนี้ครบกำหนดตามระยะเวลาดังกล่าวแล้วผู้ขายไม่ได้ปฎิบัติตามคำรับรอง ข้อ 1.ได้ ที่ระบุว่า ณ วันที่ทำธุรกรรมซื้อขายหุ้น บริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา จะเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินและสินทรัพย์ทั้งปวงตามที่ระบุในข้อ (ก) (1) ถึง (6) ของบันทึกข้อตกลงฯ และโครงสร้างสินทรัพย์ทั้งหมดที่ระบุในบันทึกข้อตกลง ซึ่งสินทรัพย์ทั้งหมดดังกล่าวถือเป็นสาระสำคัญที่จำเป็นต่อการประกอบธุรกิจของบริษัท โมเดิร์น ฟาร์มา

อย่างไรก็ตามบริษัทได้ส่งจดหมายแจ้งและส่งคำบอกกล่าวให้ผู้ขายให้ดำเนินการแก้ไขและปฎิบัติตามคำรับรองที่ได้ให้คำรับรองแก่บริษัทตามบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งผู้ขายจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 30 วันนับจากวันที่ได้รับคำบอกกล่าวให้แก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท คือ ในวันที่ 22 พ.ย.2563 ซึ่งหากผู้ขายไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทขอปฎิเสธซื้อหุ้นและผู้ขายต้องคืนเงินมัดจำให้บริษัททั้งจำนวน

แต่อย่างไรก็ตาม หากภายในกำหนดระยะเวลาให้แก้ไข ผู้ขายจะดำเนินการเจรจาหรือแก้ไขเป็นประการใด หากสามารถเป็นประโยชน์ร่วมกันได้ ทางบริษัทก็ยินดีที่จะเจรจา และทางบริษัทยังมีความเชื่อมั่นว่า จากมิตรภาพและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันที่ผ่านมาจะสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้ต่อไป แต่ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิทั้งปวงที่บริษัทมีอยู่ตามบันทึกข้อตกลงและตามกฎหมาย การเปิดโอกาสเพื่อหารือเพิ่มเติมไม่ถือเป็นการสละใด ๆ ของบริษัท

อ่านข่าว

IP เทกโอเวอร์ “โมเดิร์น ฟาร์มา” ต่อยอดสู่ผู้นำผลิตภัณฑ์สุขภาพ-ความงาม