“วรวิช ดีไมตรี” เก็บหุ้น F&D เพิ่ม 1.13% ขยับถือ 5.19%

HoonSmart.com>> “วรวิช ดีไมตรี” เก็บหุ้น “ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์” เข้าพอร์ตเพิ่ม 1.13% ขยับถือหุ้น 5.19%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายวรวิช ดีไมตรี รายงานการได้มาหุ้นของบริษัท ฟู้ดแอนด์ดริ๊งส์ (F&D) เมื่อวันที่ 7 ต.ค.2563 จำนวน 2 แสนหุ้น หรือ คิดเป็น 1.1347% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ขยับถือหุ้น 9.16 แสนหุ้น หรือกว่า 1957% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

หุ้น F&D ณ เวลา 11.10 น. ไม่มีการซื้อขาย ราคาล่าสุดอยู่ที่ 19.00 บาท