ITD คว้าก่อสร้าง the North-South Commuter Railway ฟิลิปปินส์ มูลค่า 1.4 หมื่นลบ.

HoonSmart.com>> “อิตาเลียนไทยฯ” ลงนามสัญญาก่อสร้างโครงการ the North-South Commuter Railway Project (NSCR-EX) Contract Package CP N-03 ฟิลิปปินส์ มูลค่า 1.4 หมื่นล้านบาท แหล่งเงินทุนจากเงินกู้ ADB

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ (ITD) จ้งว่า เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2563 บริษัทฯ ได้ร่วมลงนามในสัญญาก่อสร้างกับ The Government of the Republic of the Philippines through the Department of Transportation (DOTr) เพื่อดำเนินการก่อสร้างโครงการ the North-South Commuter Railway Project (NSCR-EX) Contract Package CP N-03 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มูลค่างาน 14,050,819,442 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ระยะเวลาก่อสร้าง 1,460 วัน

ลักษณะงานก่อสร้างประกอบด้วย งานก่อสร้างอาคารและงานวิศวกรรมโยธาของโครงสร้างสะพาน (Viaduct Structure) ความยาวประมาณ 12 กิโลเมตร รวมถึงการก่อสร้างสถานียกระดับ ที่เมืองแองเจลีส และคลาร์ก สาธารณรัฐฟิ ลิปปินส์

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีพิธีลงนามในสัญญาก่อสร้างโครงการดังกล่าวแบบ Virtual Contract Signing เนื่องจากสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา(โควิด19) โดยได้จัดให้มีพิธีลงนามในสัญญาว่าจ้างก่อสร้างงานโยธาของโครงการ North-South Commuter Railway Project ในส่วนเหนือจากเมือง Malolos ถึงสนามบิน Clark กับบริษัทฯ ซึ่งชนะการเสนอราคาโดยวิธีการประกวดราคาในสัญญา CP N-03 ซึ่งประกอบด้วยทางวิ่งรถไฟฟ้าแบบยกระดับระยะทางรวมประมาณ 12 กิโลเมตร และสถานีแบบยกระดับจำนวน 2 สถานี

สำหรับแหล่งเงินทุนโดยใช้เงินกู้จาก ADB มีระยะเวลาดำเนินการ 48 เดือน กำหนดจะเปิดเดินรถบางส่วนในปี 2566 และเสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดในปี 2568