GULF ซื้อหุ้น INTUCH ครบ 10% ตั้งบริษัทบุกธุรกิจพลังงานแสงอาทิตย์

HoonSmart.com>>”กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี” ซื้อหุ้นอินทัชฯ เข้าเป้า 10% ตามที่บอร์ดอนุมัติ ตั้งบริษัทใหม่ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ทุกรูปแบบ

นางสาวยุพาพิน วังวิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า วันที่ 6 ต.ค. 2563 บริษัทได้เข้าถือหุ้นบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ (INTUCH) เป็นจำนวน 320,650,943 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 10% ของหุ้นทั้งหมด ซึ่งเป็นไปตามมติอนุมัติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ลงทุนได้ไม่เกิน 10% ภายในวงเงิน 19,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ วันที่ 6 ต.ค. ราคาหุ้น INTUCH ปิดที่ 50 บาท +0.25 บาท

นอกจากนี้ คณะกรรมการวันที่ 6 ต.ค. มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ จัดตั้งบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท กัลฟ์1 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจพลังงานหมุนเวียนจากแสงอาทิตย์ทุกรูปแบบ เช่น โซล่าร์ฟาร์ม รวมถึงโซล่าร์รูฟท็อป และการให้บริการบำรุงรักษาระบบพลังงานดังกล่าวแบบครบวงจร