ที่ปรึกษาการเงินแนะผถห. COL อนุมัติเพิกถอนหุ้น ราคาเทนเดอร์เหมาะสม

HoonSmart.com>> บล.เมย์แบงก์ฯ แนะผู้ถือหุ้น “ซีโอแอล” ไฟเขียวเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดหลักทรัพย์ ชี้กลุ่ม CRC เสนอซื้อราคา 19 บาทต่อหุ้น เป็นราคาเหมาะสม

บริษัท ซีโอแอล (COL) แจ้งว่า บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ในฐานะที่ปรึกษาการเงินอิสระของบริษัท เพื่อเสนอแนะความเห็นต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติการขอเพิกถอนหุ้นบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ มีความเห็นว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ควรพิจารณาออกเสียงเพื่อลงมติอนุมัติการเพิกถอนหุ้น เนื่องจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกรายจะได้รับโอกาสในการจำหน่ายหุ้นสามัญของบริษัทฯที่ตนถืออยู่ในราคาที่เหมาะสมได้ครบตามจำนวนที่ประสงค์จะขาย โดยไม่มีข้อจำกัดจากสภาพคล่องการซื้อขายของหุ้นของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตามจากการพิจารณาปริมาณการซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เฉลี่ยระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 11 กันยายน 2563 พบว่ามีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยประมาณ 0.23 ล้านหุ้นต่อวัน หรือคิดเป็นอัตราการหมุนเวียนการซื้อขายเฉลี่ยเพียงร้อยละ 0.04 ต่อวัน โดยผู้ทำคำเสนอซื้อฯ ได้แก่ บริษัท พีบีเอชดี ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น (CRC) ประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ฯ ที่ราคา 19.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งราคาเสนอซื้อดังกล่าวอยู่ในช่วงมูลค่ายุติธรรมของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่ประเมินโดยที่ปรึกษาฯ ที่อยู่ระหว่าง 14.91 บาทต่อหุ้น ถึง 19.06 บาทต่อหุ้น โดยมีราคาตามกรณีฐาน (Base case) ของวิธีคิดลดกระแสเงินสดที่ 16.67 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ ช่วงมูลค่ายุติธรรมที่ประเมินโดยที่ปรึกษาฯ ดังกล่าวได้อ้างอิงจากวิธีมูลค่าตามราคาตลาดและวิธีคิดลดกระแสเงินสด ซึ่งที่ปรึกษาฯ เห็นว่าเป็นวิธีการที่เหมาะสมจากการพิจารณาวิธีการประเมินมูลค่าหุ้น ด้วยวิธีการต่างๆ จำนวน 5 วิธี

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทฯ ที่มิได้ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์อาจได้รับผลกระทบภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นภายหลังการเพิกถอนหลักทรัพย์ฯ หุ้นของบริษัทฯ จะไม่สามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งเป็นตลาดรองได้อีกต่อไป

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 21 ต.ค.2563

อ่านประกอบ

CRC ทุ่ม 1.22 หมื่นลบ. ซื้อกิจการ COL “ออฟฟิศเมท-บีทูเอส”