ตลาดฯ รับ 3K-BAT เทรด 5 ต.ค.หลังควบบริษัทจบ ไม่กำหนดเพดานวันแรก

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ รับหุ้น 3K-BAT เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน เริ่มเทรด 5 ต.ค.63 หลังควบบริษัทจบ ซื้อขายวันแรกไม่กำหนดซิลลิ่ง-ฟลอร์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รับหลักทรัพย์หุ้นสามัญของบริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี ชื่อย่อ 3K-BAT จำนวน 78.40 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ทุนชำระแล้ว 784 ล้านบาท เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนกลุ่มอุตสาหกรรม สินค้าอุตสาหกรรม หมวดธุรกิจยานยนต์ ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2563 และเริ่มทำการซื้อขายหุ้นในวันที่ 5 ต.ค. 2563

ทั้งนี้ หลังจากฮิตาชิ เคมิคอล สโตเรจ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) หรือ BAT-3K และบริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เกตเวย์ แบตเตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด (HCGB) ได้ดำเนินการควบบริษัทและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดรับจดทะเบียนควบบริษัทแล้ว ส่งผลให้บริษัทดังกล่าวสิ้นสภาพจากการเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายและบริษัท ไทย เอ็นเนอร์จี สโตเรจ เทคโนโลยี(3K-BAT) จะรับโอนทรัพย์สิน หนี้ สิทธิ หน้าที่และความรับผิดชอบทั้งหมดของบริษัท

อนึ่ง ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่กำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) ของหุ้นสามัญ 3K-BAT ในวันที่ 5 ต.ค. 2563 ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการซื้อขาย อย่างไรก็ดี หากในวันที่ 5 ต.ค. 2563 ไม่มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ 3K-BAT ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะยังคงไม่มีการกำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและต่ำสุดต่อเนื่องไปจนกว่าจะมีการซื้อขายหุ้นสามัญของ 3K-BAT) และเมื่อได้มีการซื้อขายหุ้นสามัญของ 3K-BAT แล้ว ในวันทำการถัดไปราคาสูงสุดและต่ำสุด ของหุ้นสามัญ 3K-BAT จะถูกปรับให้เป็นไปตามเกณฑ์ปกติ

3K-BAT ผลิตและจำหน่ายแบตเตอรี่หลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 1) แบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ 2) แบตเตอรี่สำหรับรถจักรยานยนต์ 3) แบตเตอรี่สำหรับรถฟอล์คลิฟท์ 4) แบตเตอรี่สำหรับรถกอล์ฟ 5) แบตเตอรี่สำหรับโซลาร์เซลล์ และ 6) แบตเตอรี่แสงสว่าง

พร้อมกันตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เพิกถอนหลักทรัพย์ BAT-3K ออกจากตลาดวันที่ 1 ต.ค.2563