FNS ทุ่มกว่า 2.7 พันลบ. เทนเดอร์ MK ไม่เกิน 3.10 บาท/หุ้น จ่ายสูงกว่าราคาตลาด

HoonSmart.com>> “บอร์ดฟินันซ่า” ไฟเขียวทุ่มเงินกว่า 2,766 ล้านบาท ตั้งโต๊ะรับซื้อหุ้น “มั่นคงเคหะการ” จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดไม่เกิน 892.79 ล้านหุ้น ราคาไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท สูงกว่าราคาตลาด 7.04% จากปัจจุบันถือหุ้น 18.80% ไม่ได้เพิกถอนหุ้นออกตลาด

บริษัท ฟินันซ่า (FNS) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2563 อนุมัติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท มั่นคงเคหะการ (MK) จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดไม่เกิน 892.79 ล้านหุ้น ในราคาไม่เกินหุ้นละ 3.10 บาท คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 2,766.99 ล้านบาท โดยการเสนอซื้อหุ้น (เทนเดอร์ ออฟเฟอร์) จะเกิดขึ้นเมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คาดว่าจะเข้าทำรายการได้ภายในไตรมาสที่ 4 ปี 2563

ปัจจุบัน FNS ถือหุ้น MK สัดส่วน 18.80% ทั้งนี้ การทำคำเสนอซื้อไม่ใช่เพื่อการเพิกถอน โดยจะกำหนดราคาที่แน่นอน ในวันที่บริษัทส่งแบบการทำเสนอซื้อหลักทรัพย์ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. คาดว่าไม่ไตรมาส 4/2563 นี้ โดยแหล่งที่มาของเงินทุนมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและหรือวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

สำหรับราคาเสนอซื้อสูงกว่าราคาตลาด 7.04% เพื่อจูงใจให้ผู้ถือหุ้นของ MK พิจารณาตอบรับคำเสนอซื้อของบริษัท โดยแหล่งเงินทุนจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หรือสินเชื่อจากสถาบันการเงิน

บริษัทฯ กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 10 พ.ย.2563 โดยมีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อแสดงความเห็นเกี่ยวกับรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์เกี่ยวข้องกับรายการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ MK

สำหรับผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการเข้าซื้อหุ้น MK ครั้งนี้ จะทำให้มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากกำไรจากส่วนต่างราคาหลักทรัพย์ (Capital Gain) และเงินปันผลในอัตราที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก MK เป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ และมีโอกาสที่จะเติบโตต่อไปในอนาคต

นอกจากนี้เป็นการขยายการลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีผ่านการลงทุนใน MK ซึ่งประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งประเภทที่อยู่อาศัยและประเภทคลังสินค้าและโรงงานให้เช่า รวมถึงธุรกิจการให้บริการด้านสุขภาพและสถานพยาบาล (Health and Wellness Center)ซึ่ง MK ได้เริ่มเข้าไปลงทุนในปี 2562 โดยบริษัทฯ เล็งเห็นว่าธุรกิจบริการด้านสุขภาพเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพ ซึ่งได้รับปัจจัยบวกจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่มีแนวโน้มการดูแลป้องกันสุขภาพเพิ่มขึ้น โครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนผู้สูงอายุมากขึ้น และโอกาสของธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism) ภายหลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่คาดว่าจะส่งผลให้ธุรกิจบริการด้านสุขภาพเป็นที่ต้องการมากขึ้น

อีกทั้งการเข้าซื้อหุ้นจะทำให้บริษัทฯ มีอำนาจบริหารจัดการกิจการของ MK ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถกำหนดนโยบายการบริหารธุรกิจในอนาคตของ MK ได้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามแนวทางการการบริหารของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

สำหรับโครงสร้างผู้ถือหุ้น MK 5 อันดับแร กณ วันปิดสมุดทะเบียน 31 มี.ค.2563 ได้แก่ FNS ถือหุ้น 18.80% ,นายประทีป ตั้งมติธรรม ถือหุ้น 12.22% , บริษัทซีพีดี แอสเซท จำกัด ถือหุ้น 5.54% ,บริษัท ซีพีดี โฮลดิ้ง จำกัด ถือหุ้น 5.50% และ EMINENT EXPERT LIMITED ถือหุ้น 4.98%

ด้านราคาหุ้น MK ปิดตลาด 25 ก.ย.2563 อยู่ที่ 2.80 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง มูลค่าการซื้อขาย 284,880 บาท

อ่านข่าว

ฟินันซ่า : ผงาดกุมหุ้นใหญ่ MK 16.32 %

“ฟินันซ่า” ปิดดีลเก็บ MK ซื้อบิ๊กล็อตกองทุนนอก 83 ล้านหุ้น

ฟินันซ่าเล็งซื้อ MK เพิ่ม 83 ล้านหุ้น จ่ายแพงเติม 373 ลบ.ถือ18%