UNIQ ได้งานก่อสร้างทางหลวงสายเลี่ยงเมืองลพบุรีตอนใต้มูลค่า 849 ลบ.

HoonSmart.com>> ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งฯ เซ็นสัญญา “กรมทางหลวง” ก่อสร้างทางหลวงสายเลี่ยงเมืองลพบุรีตอนใต้ มูลค่า 849 ล้านบาท

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น (UNIQ) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2563 บริษัทได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างกับกรมทางหลวง ก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 366 สายเลี่ยงเมืองลพบุรีด้านใต้ ตอน 2 มูลค่าโครงการ 849 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

โครงการก่อสร้างทางหลวง ระหว่าง กม.11+000.000 – กม.19+310.000 ระยะทางยาวประมาณ 8.310 กิโลเมตร ก่อสร้างขยายจาก 2 ช่องจราจร เป็น 4 ช่องจราจร (ไปกลับข้างละ 2 ช่องจราจร) งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟกระพริบบนทางหลวง