NWR คว้าก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้มูลค่า 1,037 ลบ.

HoonSmart.com>> “เนาวรัตน์พัฒนาการ” เซ็นสัญญากรมทางหลวง ก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ มูลค่ากว่า 1,037 ล้านบาท

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ (NWR) แจ้งว่า บริษัทฯ ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างเมื่อวันที่ 3 ก.ย.2563 โครงการก่อสร้างทางเลี่ยงเมืองฉะเชิงเทราด้านใต้ จังหวัดฉะเชิงเทรา 4.995 กิโลเมตร ว่าจ้างโดยกรมทางหลวง มูลค่าโครงการ 1,037,500,500 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ระยะเวลาก่อสร้างตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย.63-19 ส.ค.66

ลักษณะงานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง Precast Box Girder ขนาด 2 ช่องจราจรจำนวน 2 แห่ง ขยายสะพานคอนกรีตอัดแรงจำนวน 2 แห่ง ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้ามจำนวน 4 แห่ง งานก่อสร้างและขยายผิวจราจร ผิวทางชนิด Concrete Pavement งานระบบระบายน้ำและบ่อพัก งานไฟฟ้าแสงสว่าง อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งานสีตีเส้นจราจร ป้ายจราจร