CMDF ประกาศ 3 โครงการคว้าทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน

HoonSmart.com>> กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ให้ทุน 3 โครงการ ” ไลฟ์ฟินคอร์ป-มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์-จุฬาลงกรณ์ฯ” มุ่งเน้นส่งเสริมขีดความสามารถ SMEs และ Startups สู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง สอดคล้องวัตถุประสงค์ CMDF พัฒนาตลาดทุนไทยยั่งยืน

กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน (Capital Market Development Fund: CMDF) ประกาศให้ทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุนในปี 2563 แก่ 3 โครงการ จาก 3 หน่วยงาน ได้แก่ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานที่ได้รับอนุมัติทุนครั้งนี้ มุ่งเน้นงาน การส่งเสริมการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SMEs และ Startups สู่การเติบโตอย่างแข็งแกร่ง การวิจัยพัฒนาระบบวิเคราะห์คำสั่งซื้อขายและสมุดคำสั่งสำหรับการตัดสินใจซื้อขายที่จุดดีที่สุด และการพัฒนาดัชนีชี้วัดความพร้อมสำหรับการเกษียณอายุ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ CMDF ในการพัฒนาตลาดทุนไทยอย่างยั่งยืน

นายชนันต์ ชาญชัยณรงค์ ผู้จัดการ กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน CMDF เปิดเผยว่า จากการเปิดรับสมัครขอรับทุนโครงการ/งานศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาตลาดทุน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 มีผู้ให้ความสนใจยื่นข้อเสนอจัดทำโครงการทั้งสิ้น 4 ราย รวม 6 โครงการ โดยคณะกรรมการกองทุนฯ ได้พิจารณาคัดเลือกโครงการที่มีศักยภาพ สร้างประโยชน์ให้แก่ตลาดทุนไทย และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ CMDF เพื่อรับทุนครั้งนี้ จำนวน 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายเล็ก (SME/ Startups) โดย บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาไลฟ์แพลตฟอร์มเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาศักยภาพ SME และ Startups เตรียมความพร้อมในการระดมทุนเพื่อสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคต ซึ่งโครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายเล็ก (SME / Startups) เป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์แพลตฟอร์ม โดยในระยะแรก จะมุ่งเน้นที่การเสริมรากฐานที่แข็งแกร่งของผู้ประกอบการ SME / Startups ผ่านการพัฒนาหลักสูตรออนไลน์ (Education Platform) และ การสร้างความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ตลาดทุนอย่างมีคุณภาพ (Scaling Up Platform)

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ กรรมการ บริษัท ไลฟ์ฟินคอร์ป จำกัด กล่าวว่า “โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายเล็ก (SME/ Startups)” จะช่วยพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ SME และ Startups โดยโครงการฯ จะร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ พัฒนาศักยภาพ SME/Startups ให้เติบโตเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถระดมทุนผ่านตลาดทุนได้ในอนาคต สอดรับกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทยที่ให้ความสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการ SME และ Startups อีกด้วย

นางสิริวิภา สุพรรณธเนศ รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการ CMDF กล่าวว่า โครงการพัฒนาผู้ประกอบการรายเล็ก (SME/Startups) ที่ได้รับทุนครั้งนี้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ CMDF ในการส่งเสริมให้มีการพัฒนาองค์กรและโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน รวมถึงการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุน นอกเหนือจากการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา SME/Startups ให้แข็งแกร่งแล้ว สำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังมีแผนงานในการเปิดช่องทางให้ SME/Startups สามารถเข้าถึงแหล่งทุนโดยการระดมทุนในตลาดทุนได้ด้วยวิธีต่างๆ เช่น ระดมทุนผ่าน SME board ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างจัดทำเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรืออาจพัฒนาสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ได้ในที่สุด

2) โครงการระบบวิเคราะห์คำสั่งซื้อขายและสมุดคำสั่งสำหรับการตัดสินใจซื้อขายที่จุดดีที่สุด โดย ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อวิจัยและพัฒนาขั้นตอนวิธีการส่งคำสั่งซื้อ ปริมาณการซื้อขาย (volume flow) สมุดคำสั่งซื้อขาย (order book) และสร้างกลยุทธ์การซื้อขายที่ดีที่สุด ซึ่งระบบจะประเมินผลกระทบของการส่งคำสั่งซื้อขายต่อตลาดในแต่ละช่วงเวลาและเลือกกลยุทธ์ในการส่งคำสั่งซื้อขายให้เหมาะสม

ผศ.ดร.ยอดเยี่ยม ทิพย์สุวรรณ์ หัวหน้าห้องปฏิบัติการวิจัยด้านการเงินเชิงคำนวณ (Computational finance lab) กล่าวว่า ผลลัพธ์ของโครงการระบบวิเคราะห์คำสั่งซื้อขายและสมุดคำสั่งสำหรับการตัดสินใจซื้อขายที่จุดดีที่สุด จะเป็นลักษณะของ opensource software ที่สถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ ผู้ลงทุน ผู้ลงทุนสถาบัน สามารถนำซอฟต์แวร์ต้นแบบจากงานวิจัยไปประยุกต์เพื่อใช้งานเชื่อมต่อระบบเรียลไทม์ โดยระบบจะเลือกกลยุทธ์ (strategy) ในการส่งคำสั่งซื้อขายให้เหมาะสมตามผลกระทบต่อราคาตลาด (market impact) เพื่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ในจุดที่ดีที่สุด

3) โครงการฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาดัชนีชี้วัดความพร้อมด้านการเกษียณอายุแห่งชาติ โดยศูนย์บริการวิชาการและฝึกอบรม คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาพัฒนาและจัดทำดัชนีความพร้อมเพื่อการเกษียณอายุสำหรับประเทศไทย ที่ครอบคลุมความพร้อมทั้งมิติด้านการเงิน มิติด้านคุณภาพชีวิต และพัฒนาต้นแบบของแอพพลิเคชัน รูปแบบการรายงานผลของดัชนีจะเป็นลักษณะ dashboard ที่สามารถรายงานผลได้แบบเรียลไทม์ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้แต่ละบุคคลตระหนักในเรื่องของการออมและการลงทุนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเกษียณอายุในอนาคต

รองศาสตราจารย์ ดร. พรอนงค์ บุษราตระกูล ในฐานะหัวหน้าโครงการ กล่าวว่า โครงการฐานข้อมูลสำหรับการพัฒนาดัชนีชี้วัดความพร้อมด้านการเกษียณอายุแห่งชาติ มุ่งหวังว่าจะสามารถใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการประเมินสถานะและกระตุ้นให้แต่ละบุคคลมีการออมและการลงทุนที่ยั่งยืน และสามารถนำมาใช้วิเคราะห์ เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ในการวางกรอบหรือแนวนโยบายสาธารณะ เพื่อเสนอแนะ ส่งเสริมให้มีการออมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชากรไทยเมื่อสูงวัย

คณะกรรมการ CMDF คาดว่าจะเห็นผลสำเร็จของทั้ง 3 โครงการ ในการสร้างประโยชน์ให้แก่ตลาดทุนและผู้เกี่ยวข้องซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ภายในระยะเวลา 1-2 ปี ก่อนหน้านี้ได้ประกาศให้ทุนแก่โครงการต่าง ๆ แล้วจำนวน 9 โครงการ รวมครั้งนี้เป็น 12 โครงการ โดย CMDF ยังคงเปิดรับสมัครทุนตลอดทั้งปี ปีละ 4 ครั้ง ผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์กองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน www.cmdf.or.th/grant/grant-announcement หรือสอบถามทางอีเมล [email protected] โทร. 0 2009 9999