“เอ็มซี เบเคอรี่” ซื้อหุ้น MSC เพิ่ม 8.33% ขยับถือ 12.89%

“เอ็มซี เบเคอรี่” ซื้อหุ้น MSC เพิ่ม 8.33% ขยับถือ 12.89%

HoonSmart.com>> “เอ็มซี เบเคอรี่” เข้าซื้อหุ้น MSC เข้าพอร์ตเพิ่ม 30 ล้านหุ้น กว่า 8.33% ขยับถือหุ้นเพิ่มเป็น 12.89%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย เอ็มซี เบเคอรี่ รายงานการได้มาหุ้นของบริษัท เมโทรซิสเต็มส์คอร์ปอเรชั่น (MSC) เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 จำนวน 30 ล้านหุ้น หรือคิดเป็น 8.3333% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 46.42 ล้านหุ้น หรือ 12.8943% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ