GULF เพิ่มทุนฉลุย 3.2 หมื่นลบ. ผู้ถือหุ้นจองล้น 1.26 เท่า มั่นใจพื้นฐานปึ๊ก

HoonSmart.com>> นักลงทุนจองซื้อหุ้นเพิ่มทุน GULF เกลี้ยง ยอดจองล้น 1.26 เท่า มั่นใจพื้นฐานแกร่ง เตรียมนำเงิน 3.2 หมื่นล้านบาท รุกขยายธุรกิจ เดินหน้าลงทุนต่างประเทศ

ยุพาพิน วังวิวัฒน์

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ (GULF) เปิดเผยผลการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอัตรา 10 ต่อ 1 โดยเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จำนวน 1,066.65 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม 1,066.65 ล้านบาท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 30 บาท และได้เปิดจองซื้อเมื่อวันที่ 14-18 ก.ย.2563 ที่ผ่านมา ปรากฎว่า ผู้ถือหุ้นให้ความสนใจในการใช้สิทธิจองหุ้นเพิ่มทุนของ GULF เป็นจำนวนมาก โดยมีความต้องการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนสูงกว่าที่จำนวนหุ้นที่จัดสรรถึง 1.26 เท่า

ทั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นในปัจจัยพื้นฐานของบริษัทฯ ว่ามีศักยภาพการเติบโตสูง รวมถึงแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่มีกลยุทธ์ชัดเจน ทั้งนี้ ภายหลังจากการเพิ่มทุนดังกล่าว จะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 10,666.5 ล้านบาท เป็น 11,733.15 ล้านบาท

น.ส.ยุพาพิน วังวิวัฒน์ กรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ กล่าวว่า บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นสามัญตามแผนการเพิ่มทุนแล้วจำนวนประมาณ 32,000 ล้านบาท เพื่อไปลงทุนในโครงการที่อยู่ในแผนงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต เช่น โครงการพลังงานหมุนเวียนในประเทศเวียดนาม โครงการพลังงานลมในประเทศเยอรมนี โครงการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค รวมถึงแผนการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ มองโอกาสในการขยายธุรกิจไปในเอเชีย ยุโรป อเมริกา และภูมิภาคอื่น ๆ