KC เพิ่มทุนขาย RO-PP คาดได้เงินเกือบ 200 ลบ.เสริมสภาพคล่อง

HoonSmart.com>> บอร์ดเค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ ชงผู้ถือหุ้นเพิ่มทุน 1,425 ล้านหุ้น จัดสรร 875 ล้านหุ้น ขายผู้ถือหุ้นเดิม 1 ต่อ 1 ราคาหุ้นละ 0.10 บาท จัดสรรบุคคลในวงจำกัด 6 ราย จำนวน 550 ล้านหุ้น คาดเพิ่มทุนสำเร็จได้รับเงิน 197.50 ล้านบาท ใช้หมุนเวียนธุรกิจและเสริมสภาพคล่อง หนุนทุนแกร่ง เดินหน้าเจรจาปรับโครงสร้างหนี้สินผิดนัดชำระ

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ตี้ (KC) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 17 ก.ย.2563 เห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 6 พ.ย.2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทลง 225 ล้านบาท จากทุนเดิม 1,100 ล้านบาท เหลือ 875 ล้านบาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย 225 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้นละ 1 บาท และหลังจากนั้นเสอเพิ่มทุนอีก 1,425 ล้านบาท เป็น 2,300 ล้านบาท โดยออกหุ้นเพิ่มทุน 1,425 ล้านหุ้น เสนอขายผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และบุคคลในวงจำกัด (PP)

บริษัทฯ จะจัดสรรหุ้น RO จำนวนไม่เกิน 875 ล้านหุ้น กำหนดอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมต่อ 1 ใหม่ ราคาหุ้นละ 0.10 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิจองซื้อวันที่ 13 พ.ย.2563 และกำหนดวันจองซื้อหุ้นระหว่าง 15-21 ธ.ค.2563 โดยมีบริษัทฟินเน็ก แอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

พร้อมกันนี้จัดสรรหุ้น PP จำนวนไม่เกิน 550 ล้านหุ้น ขายราคาหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่นักลงทุนจำนวน 6 ราย ประกอบด้วย น.ส.ชณันภัสร์ ไชยปัญจศิลป์ จำนวน 150 ล้านหุ้น นายไชยยศ รุ่งเจริญชัย จำนวน 100 ล้านหุ้น นายสมพงศ์ ประยงค์มรกต จำนวน 100 ล้านหุ้น บริษัท ยูนิโต้ จำนวน 100 ล้านหุ้น นายแพทย์กวีชัย เลิศอัศวรัตน์ จำนวน 50 ล้านหุ้นและนายวิวัฒน์ จรัญวาศน์ จำนวน 50 ล้านหุ้น ซึ่งนักลงทุนทั้งหมดมีศัยภาพในการลงทุนระยะยาว มีเงินทุนสนับสนุนบริษัทเพื่อให้บริษัทดำเนินการตามวัตถุประสงค์เพิ่มทุนของบริษัทได้สำเร็จ

สำหรับระยะเวลาเสนอขายหุ้น PP วันที่ 18 ม.ค.2564 เนื่องจากนักลงทุนพร้อมชำระค่าหุ้นในช่วงเวลาดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นว่าจำนวนเงินที่จะได้รับจากการเพิ่มทุนทั้งสองส่วนเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ แต่คาดว่ายังไม่เพียงพอต่อการชำระหนี้สินผิดนัดชำระ ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563 มีจำนวน 451.29 ล้านบาท โดยบริษัทฯ คาดว่าหลังเพิ่มทุนบริษัทฯ จะมีสถานะทางการเงินแข็งแกร่งขึ้นและสามารถเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อปรับโครงสร้างหนี้สินผิดนัดชำระได้

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน เนื่องจากบริษัทมีความต้องการเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจและหรือชำระหนี้สินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563 บริษัทมีอัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 2.53 เท่า ซึ่งหลังเพิ่มทุนบริษัทคาดว่าจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและช่วยเสริมให้บริษัฯ มีสภาพคล่องที่ดีขึ้น โดยบริษัจะได้รับเงินจากการเพิ่มทุนขาย RO ไม่เกิน 87.50 ล้านบาทและขาย PP จำนวนไม่เกิน 110 ล้านบาท

ด้านผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ขาดทุนสะสมในปี 2562 จำนวน 155.71 ล้านบาท ปี 2561 ขาดทุนสุทธิ 88.43 ล้านบาทและปี 2560 ขาดทุนสุทธิ 259.81 ล้านบาท

ปัจจุบันหุ้น KC ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP เนื่องจากอยู่ระหว่างแก้ไขเหตุถูกเพิกถอน