“มินทร์ อิงค์ธเนศ” เก็บหุ้น SVOA เพิ่ม 1.81% ถือแตะ 20.02%

HoonSmart.com>> “มินทร์ อิงค์ธเนศ” เก็บหุ้น SVOA เข้าพอร์ต 1.81% ถือเพิ่มเป็น 20.02%

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดยนาย มินทร์ อิงค์ธเนศ รายงานการได้มาหุ้นของบริษัท เอสวีโอเอ (SVOA) เมื่อวันที่ 31 ส.ค.2563 จำนวน หุ้น หรือคิดเป็น 1.81% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 209,811,806 หุ้น หรือคิดเป็น 20.02% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

นายมินทร์ อิงค์ธเนศ เป็นผู้ก่อตั้ง SVOA