“พนม ควรสถาพร” บิ๊ก AGE เก็บหุ้น 2.83% ถือเพิ่มเป็น 21.69%

HoonSmart.com>> “พนม ควรสถาพร” บิ๊ก AGE เก็บหุ้นเข้าพอร์ต สัดส่วน 2.8307% ถือเพิ่มเป็น 21.6995%

พนม ควรสถาพร

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับแบบรายงานการได้มา/จำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) โดย นายพนม ควรสถาพร รายงานการได้มาหุ้นของบริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี (AGE) เมื่อวันที่ 26 ส.ค.2563 จำนวน 27,370,495 หุ้น หรือคิดเป็น 2.8307% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ ส่งผลให้ถือหุ้นเพิ่มเป็น 209,811,806 หุ้น หรือคิดเป็น 21.6995% ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ทั้งนี้ นายพนม ควรสถาพร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ AGE

อ่านข่าว

“พนม ควรสถาพร” บิ๊ก AGE ซื้อหุ้นบิ๊กล็อตกว่า 2.8% ถือเพิ่มเป็น 16%