วิทยาลัยเทคโนฯ ไออาพีซี ต้อนรับ รมว.ศธ.

วิทยาลัยเทคโนฯ IRPCT ฐานการผลิตกำลังคนอาชีวคุณภาพป้อน EEC ให้การต้อนรับ รมว.ศธ.

นายนพดล ปิ่นสุภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไออาร์พีซี  (IRPC)  และประธานกรรมการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี (IRPCT) ให้การต้อนรับ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะฯ ในโอกาสเยี่ยมชมกิจการ IRPCT โดยมี ดร.โพธิวัฒน์ เผ่าพงศ์ช่วง กรรมการผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต พร้อมผู้บริหาร IRPCT ร่วมให้การต้อนรับ

สำหรับ IRPCT  เป็น 1 ในยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคนของกลุ่มปตท.รวมทั้งเป็นฐานพัฒนาคนระดับ ปวช. และปวส. ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับการขยายตัวของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

นายณัฏฐพล  ยังได้กล่าวชื่นชมในความมุ่งมั่นตั้งใจของผู้บริหาร IRPCT ที่สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของอาชีวศึกษา โดยได้ดำเนินการเป็นอาชีวศึกษาเฉพาะทาง “Excellent Model School” ตามโครงการสานพลังประชารัฐ ด้านการพัฒนากำลังคนด้านอาชีวศึกษา การได้รับการจัดอันดับป็นวิทยาลัยชั้นนำ 1 ใน 5 ของประเทศ

รวมทั้งผลสำเร็จจากการที่ IRPCT ได้รับรางวัลมาตรฐานการศึกษาเอเซียแปซิฟิค (APACC) ในระดับเหรียญทอง และการเป็นวิทยาลัยช่างอุตสาหกรรมแห่งแรกของประเทศไทย (1” Technical and Vocational Education and Training Career Center : TVET)

ถือเป็นเครื่องยืนยันผลสำเร็จของความพยายามของทุกคน ที่ให้การสนับสนุนและพัฒนาการจัดการศึกษาให้มุ่งไปสู่เป้าหมายของอาชีว ศึกษา สามารถผลิตกำลังคนทางด้านอาชีวศึกษาอย่างมีคุณภาพสู่ตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ ถือเป็นการพัฒนากำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพสามารถป้อนสู่ EEC และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัดระยองและประเทศชาติต่อไป