APM แลกเปลี่ยนความเห็นธุรกิจ SMEs

สมภพ ศักดิ์พันธ์พนม (ยืนขวาสุด) ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด (APM) พร้อมด้วย รศ.ดร. รวี ลงกานี (ยืนที่ 3 จากขวา) หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) พร้อมคณาจารย์และนักศึกษา เยี่ยมชมและร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับธุรกิจ SMEs ที่ บริษัท ลำปางเกาลีนไมนิ่ง จำกัด โดยมี พัชราวรรณ ตัณฑวณิชย์ (ยืนที่ 2 จากขวา) กรรมการบริหาร ให้การต้อนรับ ที่จังหวัดลำปาง เมื่อเร็วๆนี้