แบงก์เกียรตินาคิน-บล.ภัทร เปลี่ยนชื่อใหม่ ‘เกียรตินาคินภัทร’

HoonSmart.com>> “ธนาคารเกียรตินาคิน-บล.ภัทร” เปลี่ยนชื่อใหม่ ‘เกียรตินาคินภัทร’ คำตอบเดียวของบริการทางการเงินที่เป็นเลิศและไร้รอยต่อ ชี้ก้าวต่อหลังควบรวมกิจการปี 2555

“กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร-KKP” (กลุ่มธุรกิจฯ) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 17 ส.ค.2563 ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)’ และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ‘บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)’ เพื่อตอกย้ำการเป็นคำตอบทางการเงินที่แข็งแกร่ง และเชื่อมโยงไร้รอยต่อ ไม่ว่าในด้านธุรกิจธนาคารพาณิชย์ หรือธุรกิจตลาดทุน นับเป็นก้าวต่อจากการควบรวมกิจการเมื่อปี 2555 ที่ทำให้ทั้งกลุ่มธุรกิจฯ สามารถขยายศักยภาพการให้บริการและตอบสนองฐานลูกค้าได้กว้างขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ ทั้งสององค์กรจะใช้ตราสัญลักษณ์ (logo) ใหม่ที่ออกแบบมาจากการผนวกตราสัญลักษณ์เดิมของธนาคารเกียรตินาคินและบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร โดยสื่อถึงความก้าวหน้า มั่นคง ตลอดจนความเป็นองค์กรทางการเงินชั้นเลิศสำหรับอนาคต

สุพล วัธนเวคิน

นายสุพล วัธนเวคิน ประธานกรรมการ กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า นับตั้งแต่ธนาคารเกียรตินาคินและบริษัท ทุนภัทร ผู้ถือหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร ได้ควบรวมกันเป็น ‘กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร’ ในปี 2555 ได้มีการดำเนินการหลายอย่างเกิดขึ้น ไม่เฉพาะแต่เพียงการแลกเปลี่ยนหุ้นในระดับของผู้ถือหุ้น แต่ยังรวมไปถึงการจัดโครงสร้างการทำงาน การวางตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร การสรรหาพนักงาน การปรับปรุงระบบเทคโนโลยี ตลอดจนการหล่อหลอมทัศนคติของบุคลากร เพื่อให้การดำเนินงานของทุกบริษัทภายใต้กลุ่มธุรกิจฯ เป็นหนึ่งเดียวกันในทุกมิติอย่างแท้จริง ในวันนี้ การเปลี่ยนชื่อบริษัทในกลุ่มธุรกิจฯ คือขั้นตอนสุดท้ายของการยืนยันกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องว่าชื่อ ‘เกียรตินาคินภัทร’ คือมาตรฐานของความเป็นเลิศและเปี่ยมจรรยาบรรณที่เสมอเหมือนกันไม่ว่าในธุรกิจใด

ทั้งนี้ ในระยะแรกของการก่อตั้งกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ในปี 2555 ทั้งธนาคารเกียรตินาคิน และบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร ยังคงดำเนินกิจการภายใต้ชื่อเดิม เนื่องจากกลุ่มลูกค้าของทั้งสององค์กรมีความแตกต่างและ ไม่ทับซ้อนกัน โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร คือกลุ่มนักลงทุนสถาบัน บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ หรือกลุ่มผู้มีความมั่งคั่งสูง ในขณะที่ลูกค้าหลักของธนาคารเกียรตินาคิน คือผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม กลุ่มผู้เช่าซื้อรถยนต์ และผู้ฝากเงิน

อย่างไรก็ตาม ภายหลังการดำเนินการจัดโครงสร้างการบริหารและการทำงานใหม่ที่ยึดเอาประโยชน์และความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นศูนย์กลาง (customer-centric) มากกว่าโครงสร้างองค์กร ทำให้กลุ่มธุรกิจฯ มีผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายยิ่งขึ้นสำหรับลูกค้าทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มผู้ฝากเงินกับธนาคารสามารถเข้าถึงบริการที่ปรึกษาการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ หรือกลุ่มลูกค้าบรรษัทขนาดใหญ่ที่มาใช้บริการวานิชธนกิจหรือที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทหลักทรัพย์ ก็สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้หรือผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ จากธนาคาร จนในปัจจุบันกล่าวได้ว่าลูกค้าสามารถเข้าถึงทรัพยากรของกลุ่มธุรกิจฯ ได้อย่างไร้รอยต่อ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้คณะผู้บริหารและคณะกรรมการ ตัดสินใจเปลี่ยนชื่อองค์กรเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างความชัดเจนในการสื่อสาร และแสดงจุดแข็งของการเป็นคำตอบเดียวของทุกบริการทางการเงิน

บรรยง พงษ์พานิช

ด้านนายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เชื่อมั่นว่าความสำเร็จของธุรกิจภายใต้ระบบตลาดเสรี อยู่ที่ ‘Optimisation’ หรือการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด นี่คือสาเหตุของการควบรวมธุรกิจเพื่อผนวกความลึกและความหลากหลายของทรัพยากรจากทั้งธนาคารเกียรตินาคินและบริษัทหลักทรัพย์ภัทร ไม่ว่าในแง่บุคลากร องค์ความรู้ ประสบการณ์ หรือเครือข่าย มากลั่นกรองและนำเสนอเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าผู้ใช้บริการ ชื่อที่ได้รับการเปลี่ยนให้เป็นหนึ่งเดียวในวันนี้ จึงแสดงความสำเร็จของการ Optimisation หรือการบริหารทรัพยากรให้เกิดผลสูงสุดในระยะที่ผ่านมา และเป็นเป้าหมายของเราในการผลักดันให้สิ่งนี้เกิดได้มากยิ่งๆ ขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ ภายหลังการเปลี่ยนชื่อ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร และบริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร ได้ใช้ตราสัญลักษณ์ใหม่ซึ่งออกแบบจากการผนวกตราสัญลักษณ์เดิมของธนาคารเกียรตินาคินและบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร โดยสื่อถึงความก้าวหน้า มั่นคง ตลอดจนความเป็นองค์กรทางการเงินชั้นเลิศสำหรับอนาคต และมีสีประจำองค์กรเป็นสีม่วงและเทา

อภินันท์ เกลียวปฏินนท์

นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร กล่าวว่า ภายหลังการเปลี่ยนชื่อแล้ว กลุ่มธุรกิจฯ คงเดินหน้าต่อในด้านการสร้างประสบการณ์สำหรับลูกค้าที่ดีที่สุด สมกับที่คาดหวังได้จากชื่อ ‘เกียรตินาคินภัทร’ โดยเฉพาะในมิติของการเป็นคำตอบเดียวสำหรับทุกความต้องการทางการเงินบนมาตรฐานสากลที่ดีที่สุด (global best practice) ไม่ว่าจะเป็นบริการในกลุ่มบริการสินเชื่อ ที่จะต่อยอดความชำนาญในด้านรถยนต์และอสังหาริมทรัพย์เพื่อเจาะกลุ่มเซกเมนต์และตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น

“กลุ่มบริการที่ปรึกษาการลงทุน ที่จะขยายขอบเขตการให้คำปรึกษาหรือการลงทุนที่ครอบคลุมสินทรัพย์หรือโอกาสในต่างประเทศอย่างกว้างขวางและลึกขึ้น หรือกลุ่มบริการธุรกิจบรรษัทและวานิชธนกิจที่จะขยายผลจากการได้รับความยอมรับในการเป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ทางตลาดเงินที่จะตอบโจทย์ลูกค้าควบคู่ไปกับการจัดโครงสร้างธุรกรรม กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทรยังคงพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อเป็นคำตอบทางการเงินที่ดีที่สุดในโลกสำหรับคนไทยและผู้ที่ต้องการลงทุนในไทยในทุกๆ ธุรกิจที่เราเลือกทำ” นายอภินันท์ กล่าว