“ทรีซิกตี้ไฟว์” เพิ่มทุนขาย RO รุกปรับโครงสร้างลงทุนธุรกิจใหม่

HoonSmart.com>> บอร์ดทรีซิกตี้ไฟว์ อนุมัติเพิ่มทุนขายผู้ถือหุ้นเดิม รองรับแผนปรับโครงสร้างธุรกิจ นำเงิน 276 ล้านบาท ใช้หมุนเวียนกิจการธุรกิจป้ายโฆษณา พร้อมทุ่ม 200 ล้านบาทลงทุนธุรกิจใหม่สร้างรายได้สม่ำเสมอ เผยอยู่ระหว่างเจรจาธุรกิจอสังหาฯ สถานดูแลผู้สุงอายุและการให้บริการพยาบาล จัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ

บริษัท ทรีซิกตี้ไฟว์ (TSF) เปิดเผยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เมื่อวันที่ 24 ก.ค.2563 มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 1,381,609,301 บาท โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนไม่เกิน 13,816,093,010 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาท จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (RO) ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.02 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนในวันที่ 18 ก.ย.2563

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทมีขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.2562 ฉบับตรวจสอบ บริษัทจึงอาจกำหนดราคาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของบริษัทและคาดว่าจะเพิ่มทุนเสร็จภายในเดือนธ.ค.2563 และก่อนเพิ่มทุนดังกล่าวบริษัทจะลดทุน 2,694.57 ล้านบาท จากทุนเดิม 3,385.38 ล้านบาท เหลือ 690.80 ล้านบาทและเพิ่มทุนขาย RO เป็นทุนใหม่ 2,072.41 ล้านบาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 26,945.75 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.10 บาทและนำเสนอผู้ถือหุ้นวันที่ 11 ก.ย.2563

สำหรับวัตถุประสงค์ในการเพิ่มทุนครั้งนี้หากมีผู้ซื้อจองเต็มจำนวน บริษัทจะระดมทุนได้ไม่ต่ำกว่า 276 ล้านบาท บริษัทฯ จะนำเงินใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการของกลุ่มบริษัทประมาณ 76 ล้านบาทและใช้สำหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจอื่นที่สามารถสร้างรายได้และผลกำไรได้อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี้ธุรกิจที่อยู่ระหว่างการเจรจา ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ สถานดูแลผู้สุงอายุและการให้บริการพยาบาล การจัดจำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์พลังงานทดแทนประเภทต่างๆ ในวงเงินประมาณ 200 ล้านบาท

บริษัทมีแผนปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทที่จะเน้นการลงทุนไปที่ธุรกิจที่ก่อให้เกิดรายได้คงที่และเป็นธุรกิจที่ไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก โดยเป็นการเข้าร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจด้านอื่นๆ ในแต่ละประเภทธุรกิจเพื่อเป็นการบริหารต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานให้ต่ำแต่ยังคงสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่า

การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะช่วยให้บริษัทมีแหล่งเงินทุนที่มั่นคงและมีสภาพคล่องทางการเงินดีขึ้น ทำให้บริษัทมีความพร้อมดำเนินการตามแผนการลงทุนของบริษัทในอนาคตได้อย่างทันกาล และเสริมสร้างโอกาสในการสร้างรายได้และกำไรให้แก่บริษัท ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งจะช่วยชดเชยส่วนของผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในงบการเงินของบริษัทให้เป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้น

ปัจจุบันบริษัทยังคงมีทรัพย์สินที่เป็นป้ายโฆษณาประเภทต่างๆ ซึ่งยังสามารถใช้งานได้และสามารถประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องได้ แต่เนื่องจากผลขาดทุนสะสมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจไม่เพียงพอ จึงจะนำเงินเพิ่มทุนใช้หมุนเวียนกิจการ

ในกรณีหากบริษัทได้รับเงินทุนไม่เพียงพอต่อการใช้เงินตามวัตถุประสงค์ บริษัทจะต้องขายทรัพย์สินที่เป็นป้ายโฆษณาออกทั้งหมดเพื่อให้ได้รับกระแสเงินสดเข้ามาและเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บป้ายโฆษณา กับทั้งบริษัทอาจจะต้องจัดหาเงินทุนเพิ่มจากการกู้ยืมเงินจากนักลงทุน หรือจัดหาเงินทุนจากแหล่งอื่นๆ เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้