BJC ปรับราคาเสนอซื้อ WG จาก 185.44 บาท เป็น 187.67 บาท

HoonSmart.com>> “เบอร์ลี่ ยุคเกอร์” ปรับราคาเสนอซื้อหุ้น WG จากราคา 185.44 บาท เป็น 187.67 บาท เพื่อให้เป็นตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิงบการเงินงวด 6 เดือนปี 63 ของ WG

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) แจ้งว่า บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ทำคำเสนอซื้อหุ้นบริษัท ไว้ท์กรุ๊ป (WG) จะดำเนินการปรับราคาเสนอซื้อจากเดิมราคา 185.44 บาทต่อหุ้น เป็น 187.67 บาทต่อหุ้น เพื่อให้เป็นไปตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ WG ตามงบการเงินงวดล่าสุดของ WG ซึ่งได้แก่ งบการเงินฉบับสอบทานสิ้นสุด 6 เดือน ณ วันที่ 30 มิ.ย.2563 ทั้งนี้ ราคาเสนอซื้อดังกล่าวเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาที่คำนวณตามหลักเกณฑ์

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ BJC เมื่อวันที่ 19 มิ.ย.2563 มีมติอนุมัติให้บริษัท บีเจซี สเปเชียลตี้ส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ เข้าทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ WG เพื่อเพิกถอนออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในราคา 185.44 บาทต่อหุ้นหรือราคาตามมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของ WG ตามงบการเงินงวดล่าสุดของ WG ก่อนสิ้นสุดระยะเวลารับซื้อหลักทรัพย์แล้วแตราคาใดจะสูงกว่า ซึ่งเป็นราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคาสูงสุดของราคาที่คำนวณตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน