CIMBT กำไร Q 2/63 กว่า 306 ลบ. โต 52% หนี้เสียเพิ่ม

HoonSmart.com>> ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ไตรมาส 2/63 กำไรสุทธิ 306 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 52.44% จากงวดปีก่อน ครึ่งปีโต 115% รายได้การดำเนินงานเพิ่ม ด้าน NIM ลดเหลือ 3.3% จาก 3.5% ส่วน NPL เพิ่มแตะ 5.8% จาก 4.7%

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย (CIMBT) กำไรสุทธิไตรมาส 2/2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 306.04 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.01 บาท เพิ่มขึ้น 52.44% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 200.76 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.01 บาท

งวด 6 เดือน ปี 2563 กำไรสุทธิ 1,385.87 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.04 บาท เพิ่มขึ้น 115.6% จากงวดเดียวกันของปีก่อนกำไรสุทธิ 642.85 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.02 บาท สาเหตถหลักเกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงาน 10.5% และการลดลงของผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 6.6% สุทธิกับการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน 5.8%

รายได้จากการดำเนินงานงวด 6 เดือนมีจำนวน 7,928.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 756.6 ล้านบาท หรือ 10.5% เมื่อเทียบงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงาน 924.4 ล้านบาท หรือ 165.9% สาเหตุหลักมาจาการเพิ่มขึ้นของกำไรสุทธิจากเครื่องมือทางการเงินที่วัดด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนจำนวน 667.8 ล้านและรายได้ดอกเบี้ยสุทธิจำนวน 58.6 ล้านบาท หรือ 1.0% เนื่องจากรายได้ดอกเบี้ยจากธุรกิจเช่าซื้อเพิ่มขึ้น สุทธิกับการลดลงของรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิจำนวน 226.5 ล้านบาท หรือ 24.6% เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียมและบริการ

ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่ม 258.2 ล้านบาท หรือ 5.8% สาเหตุหลักมาจาการเพิ่มขึ้นของค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์รอการขายและค่าใช้จ่ายการขยายงานของธนาคารภายใต้โครงการ Fast Forward อัตราส่วนค่าใช้จ่ายการดำเนินงานต่อรายได้จากการดำเนินงานงานงวด 6 เดือน อยุ่ที่ 59.5% ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 62.1% เป็นผลจากแผนการบริหารจัดการเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายที่ดีผนวกกับรายได้ที่เพิ่มขึ้น

อัตราส่วนรายได้ดอกเบี้ยสุทธิต่อสินทรัพย์เฉลี่ย (NIM) งวด 6 เดือนปี 2563 อยู่ที่ 3.3% ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 3.5% เป็นผลจากการลดลงของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินลงทุน

ส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพ (NPLs) อยู่ที่ 13.9 พันล้านบาท อัตราส่วนสินเชื่อด้อยคุณภาพต่อเงินให้สินเชื่อทั้งสิ้นอยู่ที่ 5.8% เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2562 อยู่ที่ 4.7% เป็นผลจากการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การจัดชั้นลูกหนี้ด้อยคุณภาพ อย่างไรก็ตามธนาคารยังคงมาตรฐานการอนุมัติสินเชื่อและนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่รัดกุม ตลอดจนมีแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพดูแลลูกหนี้และการติดตามหนี้

อ่านข่าว

SCB กำไรดี 8,360 ลบ. Q2/63 ตั้งสำรองสูง 9.7พันลบ.หั่นเป้าปีนี้

SCB กำไรดี 8,360 ลบ. Q2/63 ตั้งสำรองสูง 9.7พันลบ.หั่นเป้าปีนี้

ผิดหวังกำไร KBANK ทุบหุ้นแบงก์ ระบบเร่งสำรองถึงสิ้นปี ส่อหั่นเป้าราคา