CPF ห่วงเด็กไทยขาดสารอาหาร ส่งเสริมโภชนาการยั่งยืน

CPF ห่วงเด็กไทยขาดสารอาหาร ส่งเสริมโภชนาการยั่งยืน

HoonSmart.com>> เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ร่วมแก้ปัญหาทุพโภชนาการของเด็กและเยาวชนไทย สานต่อโครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน และโครงการ ซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่มีโภชนาการ ตามเป้าหมาย SDGs สร้างความมั่นคงทางอาหาร ขจัดความอดอยาก และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟในฐานะบริษัทผู้ผลิตอาหารชั้นนำระดับโลก ตระหนักถึงผลกระทบจากภาวะทุพโภชนาการที่กระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ จึงได้เดินหน้าช่วยบรรเทาปัญหาด้วยการส่งเสริมการเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด ปลอดภัย ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การสร้างทักษะในด้านการผลิตอาหาร การบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการให้แก่เด็ก เยาวชน และผู้บริโภคทั่วประเทศ

“ซีพีเอฟ ตระหนักดีว่าภาวะโภชนาการที่ดี เป็นรากฐานสำคัญของการมีสุขภาพดีตลอดชีวิต โดยในปี 2563 บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายส่งเสริมเด็ก เยาวชน รวมทั้งผู้บริโภค เข้าถึงข้อมูลด้านอาหารและโภชนาการ การเรียนรู้และทักษะเกี่ยวกับอาหาร ความรู้ด้านการโภชนาการ และการบริโภคอย่างยั่งยืน จำนวน 1.3 ล้านคน ” นายวุฒิชัย กล่าว

บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับเรื่องการจัดอาหารและคุณภาพอาหารกลางวันของเด็ก โดยถ่ายทอดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการผลิตอาหารผ่าน “โครงการเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวันนักเรียน” ซึ่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2532 ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ 824 โรงเรียน มอบโอกาสให้นักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารมากกว่า 150,000 คน และโครงการซีพีเอฟ อิ่ม สุข ปลูกอนาคต ซึ่งดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 ปัจจุบันมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ 80 โรงเรียน บรรเทาภาวะทุพโภชนาการของเด็กและเยาวชน ลดลงจาก 15 % เหลือ 11 %


นายวุฒิชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า ทั้ง 2 โครงการของซีพีเอฟ ให้ความสำคัญกับการสร้างแหล่งอาหารที่ยั่งยืนของโรงเรียนและชุมชน เน้นส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัตินอกห้องเรียน อาทิ เลี้ยงไก่ไข่ เลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว ฯลฯ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประกอบอาชีพต่อไปได้ในอนาคต ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครัวเรือนได้

ภาวะทุพโภชนาการ ความอดอยาก และโรคอ้วน เป็นปัญหาที่กระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศกำลังพัฒนา ขณะที่องค์การสหประชาชาติ (UN) ตระหนักถึงปัญหาเหล่านี้ จึงได้กำหนดประเด็นขจัดความอดอยากและสร้างความมั่นคงทางอาหาร การส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ของทุกคน การสร้างรูปแบบการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน และสร้างความร่วมมือระดับสากลสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนไว้ในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน 17 ประการ (Sustainable Development Goals : SDGs )