NVD ออกหุ้นกู้ 1 พันลบ.ขายสถาบัน อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ย 5%

HoonSmat.com>> “เนอวานา ไดอิ” ออกหุ้นกู้มูลค่า 1,000 ล้านบาท อายุ 2 ปี จ่ายดอกเบี้ย 5% เสนอขายนักลงทุนสถาบัน นำเงินชำระคืนหุ้นกู้

บริษัท เนอวานา ไดอิ (NVD) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.2563 บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 1/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2565 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน มูลค่าหุ้นกู้ 1,000 ล้านบาท เสนอขายให้แก่นักลงทุนสถาบัน อายุหุ้นกู้ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.00% ต่อปี ชำระเงินต้นครั้งเดียวเมื่อครบกำหนอายุหุ้นกู้ เพื่อนำเงินไปใช้เป็นแหล่งเงินทุนในการชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท