รพ.ลาดพร้าวทุ่ม 200 ล้านบาทซื้อหุ้นคืน4%

บอร์ดโรงพยาบาลลาดพร้าว ไฟเขียว เท 200 ล้านบาท ซื้อหุ้นคืน 4% เร่ิ่ม 26 มี.ค.-25 ก.ย.2561 ระบุสภาพคล่องล้นบริษัท

บริษัท โรงพยาบาล ลาดพร้าว (LPH) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติโครงการซื้อหุ้นคืน (Treasury Stock) โดยจะใช้วงเงินสูงสุดไม่เกิน 200 ล้านบาท เพื่อซื้อหุ้นคืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) จำนวนไม่เกิน 30 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็น 4% ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด โดยกำหนดระยะเวลาซื้อหุ้นคืนตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-25 ก.ย.2561

ณ วันที่ 31 ธ.ค.2560 บริษัทมีเงินสดและเงินลงทุนระยะสั้นคงเหลือจำนวน 455.61 ล้านบาท นอกจากนี้ในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือนข้างหน้า บริษัทประมาณการว่าจะมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน และจากการจำหน่ายที่ดิน รวมประมาณ 220 ล้านบาท ดังนั้น เมื่อพิจารณาภาระหนี้จากเงินลงทุน เงินปันผล ภาษีจ่าย เงินกู้และดอกเบี้ยใน 6 เดือนข้างหน้า นับแต่วันที่ซื้อหุ้นคืน การซื้อหุ้นคืนจึงไม่มีผลกระทบต่อการชำระหนี้ของบริษัท

สำหรับการจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน จะเป็นการขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีกำหนดระยะเวลาจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน ภายหลัง 6 เดือนนับแต่การซื้อหุ้นคืนเสร็จสิ้น แต่ต้องไม่เกิน 3 ปี