EXIM BANK ต่อวาระ ‘พิศิษฐ์’ นั่งกรรมการผู้จัดการ สมัยที่ 2

HoonSmart.com>>บอร์ดธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ต่อวาระ “พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา” ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK อีก 1 สมัย มีระยะเวลา 8 เดือน จนกว่าจะมีอายุครบ 60 ปี สิ้นเดือนม.ค.2564  

พิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานกรรมการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า คณะกรรมการธนาคาร EXIM BANK มีมติเอกฉันท์ให้ต่อวาระนายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา ซึ่งจะครบวาระ 4 ปีในการดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ EXIM BANK เป็นกรรมการผู้จัดการ สมัยที่ 2 โดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2536

เหตุผลในการต่อวาระให้นายพิศิษฐ์ เนื่องจากการบริหารงานตลอด 4 ปีที่ผ่านมา ทำให้ EXIM BANK มีผลการดำเนินงานที่ดี มีการเติบโตทั้งด้านสินเชื่อและการรับประกัน รวมทั้งการพัฒนาธุรกิจและบริการสนับสนุนและอยู่เคียงข้างผู้ส่งออกไทยและนักลงทุนไทย แม้ในภาวะวิกฤตต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการดำเนินภารกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ในช่วงวิกฤตโควิด-19 รวมทั้งการทำงานร่วมกับภาครัฐและเอกชน เพื่อฟื้นฟูและเยียวยาเศรษฐกิจและสังคมไทยหลังวิกฤตโควิด-19 ตามพันธกิจและวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง EXIM BANK โดยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง